Om platsen

Sundbybergs stad gränsar till Stockholms kommun och väntades växa från 40 000 till 60 000 invånare år 2020. Tolvhundra nya lägenheter, främst bostadsrätter, planerades i stadsdelarna Hallonbergen och Ör. De två stadsdelarna gränsar till varandra och har rika naturområden som en gemensam tillgång.

Hallonbergen: Vid invigningen 1973 kallade statminister Olof Palme Hallonbergen för ”den bästa bostadsmiljön i Sverige”. Området är en del av det så kallade miljonprogrammet och har omkring 4 000 lägenheter. Husen är placerade på en höjd i öppna kvarter. Genom området skar ett obebyggt stråk efter en tidigare kraftledningsgata. De första hyresgästerna flyttade in 1969 och merparten av lägenheterna var vid tiden för projektet hyresrätter ägda av det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren.

Ör: De första hyresgästerna flyttade in 1964. Det finns omkring 1 000 lägenheter i området och många av invånarna hade bott där sedan det byggdes. Omkring 10 procent av lägenheterna var vid tiden för projektet omvandlade till bostadsrätter. Bostadshusen, som ansågs vara i stort behov av upprustning, ligger utspridda i ett kuperat skogslandskap som är mycket uppskattat av dem som bor där.

År 2005 antogs en fördjupad översiktsplan för Rissne, Hallonbergen och Ör. De tre områdena skulle kopplas tätare samman, bland annat med nya bostäder. Samma år tecknade Sundbybergs stad ett ramavtal med en byggherregrupp bestående av sex privata byggföretag och det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren. Avtalet innebar 2 800 nya lägenheter, varav 2 000 skulle placeras i Hallonbergen och Ör. År 2009 beslutade kommunen att påbörja ett detaljplanearbete för Ör och delar av Hallonbergen.

I planuppdraget betonade staden behovet av kontinuerlig information och dialog. I uppdraget ingick också att göra en analys av de sociala konsekvenserna av förtätningen.