Hallonbergen och Ör i Sundbyberg

Kategorier: Stadsutveckling

Gestaltning i planskede av stadsmiljö. Mars 2011–september 2012.

Sundbybergs stad skulle ta fram en detaljplan för förtätning i Hallonbergen och Ör och bestämde att testa en ny process för samråd. Resultatet visar hur gestaltning av ett område kan komma in i planskedet. Det konstnärsledda projektet ledde till ett långt offentligt samtal mellan kommun, byggherrar och de som bodde och bedrev verksamhet i området. Detaljplaneprocessen flyttades till och med fram för att tillvara synpunkter från hyresgäster.

I Marabouparkens konsthall i Sundbyberg hade konstnären Kerstin Bergendal (länk) redan 2010 genomfört PARK LEK: sex samtal med en krets av kommunens tjänstemän och politiker, som diskuterade parkens betydelse för medborgarnas gemenskap. Där träffades konstnären och stadsarkitekt Karin Milles.

När de tog ett par promenader i Hallonbergen och Ör växte idén om ett nytt projekt, PARK LEK II, fram. Tanken var att använda konsten som katalysator i nya samrådsprocesser.

Ytterst handlade det här konstnärsledda projektet, där PARK LEK II blev en första del, om att stärka planeringens demokratiska grund och att öka medborgarnas inflytande på stadens utveckling. Det skedde genom att hundratals människors personliga erfarenheter, behov och drömmar användes som grund för utformningen av stadsrummen.

Projektet genomfördes mars 2011 till september 2012 som en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013). Detta uppdrag var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.