Gummifabriken i Värnamo, tidigt 1900-tal

Gummifabriken i Värnamo

Gestaltning i planerings- och byggskede av utemiljö och byggnad. Oktober 2010–2015.
År 2008 köpte Värnamo kommun en industrifastighet, Gummifabriken, för att omvandla den till regionens nya offentliga mötesplats med kultur-, utbildnings- och näringslivsverksamhet. För att ge huset och utemiljön hög kvalitet gav projektdeltagarna frågor om arkitektur, konst och kulturhistoria stort utrymme i hela processen.
Resultatet av gestaltningsuppdraget blev inte bara fysiska avtryck utan också en ny lärandeprocess där konstnärer samverkade mycket nära med arkitekter.

Om Gummifabriken

Målsättningen med själva ombyggnaden av Gummifabriken har varit att genom varsam modernisering lyfta fram byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och skapa en växelverkan mellan olika tidsepoker.

Det här gestaltningsprojektet omfattade en ny entréyta mot staden och byggnadens nya entrérum. Platserna bedömdes som avgörande tillägg: genom gestaltningen skulle den nya mötesplatsens betydelse i staden och regionen markeras symboliskt. Minnet av Gummifabrikens verksamhet var en gemensam nämnare för hela gestaltningsprojektet.

Värnamo kommun såg stora fördelar med att arkitekter och konstnärer samverkade kring gestaltningen med antikvarier, tekniker och andra i plan- och byggprocessen. Kommunens mål var skapa en lärandeprocess istället för att på förhand definiera hur entréytor, entrérum och andra delar av byggnaden skulle gestaltas.
Projektet genomfördes oktober 2010–2015 som en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013). Detta uppdrag var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.

 

Om konstnärerna

  • Carl Richard Söderström och Malin Bogholt (entrétorg och entrérum)
  • David Svensson (foajé till auditorium)
  • Kajsa Mattas (skulptural gestaltning för trädgård)
  • Stefan Johansson (hörsalsvägg i entrérum)
De valdes ut i en process i början av 2011, efter att flera alternativ hade bedömts. Arbetsgruppen bedömde att de hade rätt kunskaper och erfarenheter att hantera de fyra gestaltningsuppdragen.

Om arbetet

Redan i planeringsstadiet för Gummifabriken bestämde sig Värnamo kommun – efter samråd med MA Arkitekter, som stod för omvandlingen av fabriksbyggnaden – att involvera konstnärer i den arbetsgrupp som skulle ansvara för omgestaltningen. I februari 2011 bjöds de fem utvalda konstnärerna till Värnamo för att presentera sina konstnärskap och ta del av miljön, som fortfarande var intakt med spår av decenniers gummiframställning.

Statens konstråd involverades när arkitekterna arbetade med programmet för ombyggnaden av Gummifabriken. Konstrådets roll var att stärka samverkan kring helhetsperspektivet på ombyggnaden.

Projektets två delar
Inom ramarna för samverkansprojektet med Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet (nuvarande Arkitektur- och designcentrum) fanns ekonomiskt utrymme att arbeta med två konstnärer på två olika platser: entrétorget mot öster och Gummifabrikens entrérum.

1) Gummifabrikens entrétorg mot öster. Detta är fabrikens framsida och den huvudsakliga entrén för besökare till bland annat stadsbibliotek, konsertsal, restaurang, Värnamo Näringsliv och Campus Värnamo. I den konstnärliga gestaltningen var viktigt att förmedla platsens industrihistoriska minnen.
Konstnären Carl Richard Söderström arbetade med entrétorget tillsammans med landskaps- och byggnadsarkitekter samt belysningsdesigner. Samverkan ledde till flera omtag när arkitektoniska och konstnärliga idéer skulle balanseras mot såväl tillgänglighet och säkerhet som krav på sittplatser, cykelställ och lastplatser. Allt skulle rymmas på en relativt begränsad yta.
Ett första förslag med fiktiva däckspår i markstenen gick inte att förverkliga på grund av tillgänglighets- och förvaltningsaspekter. Då valde arbetsgruppen att istället fokusera på det lokala minnet av olika sorters gummiprodukter.

2) Gummifabrikens entrérum utformades av MA Arkitekter som en öppen glasbyggnad. Avsiktligt överdimensionerade pelare och balkar i limträ bar upp konstruktionen. När MA Arkitekter valde att involvera konstnären Malin Bogholt i arbetet med utformningen av entrérummet visade sig möjligheten att skapa en kontrast till de bärande träkonstruktionerna.

Projektet utvidgas
Värnamo kommun hade ytterligare medel avsatta för konstnärlig gestaltning och beslutade att anlita tre konstnärer till att samverka med MA Arkitekter. Nu handlade det om gestaltning av en foajé till auditorium, en skulptural gestaltning för trädgård och en hörsalsvägg i entrérum. Stefan Johansson, Kajsa Mattas och David Svensson utvecklade, på ungefär samma sätt som Carl Richard Söderström och Malin Bogholt, sina konstnärliga idéer i samverkan med MA Arkitekter för att uppnå ett samspel med byggnadens arkitektur och kulturhistoria.

Arbetsgång
Eftersom projekteringen, både av husets nya arkitektur och utemiljöns utformning, hade kommit relativt långt byggde samverkan mellan arkitekter och konstnärer på att de konstnärliga inslagen skulle komplettera platsen och byggnaden.

När offentlig konst traditionellt ska beställas utvecklar konstnärerna självständigt idéer och förslag. I det här projektet blev konstnärernas skissförslag verklighet i samverkan med bland annat arkitekter, landskapsarkitekter, konstruktörer, belysningskonsulter och antikvariska konsulter.

Utmaningar
Målet att skapa en kreativ och öppen lärandeprocess gjorde det svårt att förutbestämma tidsåtgång, kostnader och etappmål för konstnärernas arbete. Därför lade deltagarna istället tyndpunkten på att skapa en kreativ och dynamisk process. Målet var ett öppet samtals- och arbetsklimat där allas idéer kunde respekteras, även om de skulle väljas bort i ett senare skede på grund av till exempel ekonomiska eller funktionella krav.

Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Se nedan en lista över medverkande.

Som första led i att organisera samverkan bildades en arbetsgrupp ledd av den dåvarande projektledaren. Till gruppen knöts kommunens byggprojektledare, arkitekterna från MA Arkitekter, Statens konstråds konsult och kommunens kulturchef. Den sistnämnda tog över projektledarrollen 2012. Antikvarisk kompetens tillfördes gruppen genom en extern konsult.

Tillsammans enades de om ett antal platser där konstnärer skulle kunna engageras för att främst samverka med MA Arkitekter och komplettera deras koncept ”Oversized”. Där fanns redan långt utvecklade byggnadsritningar och tankar kring form och material för byggnadens framtida skepnad.

MA Arkitekter hade goda erfarenheter av samarbete med konstnärer från bland annat utbyggnaden av Högskolan i Borås några år tidigare. I maj 2011 ägde det första gemensamma arbetsmötet rum i arbetsgruppen. Där ingick då även konstnärerna.
Oavsett vilken part som finansierade konstnärernas medverkan hanterades samverkansprocessen mellan arkitekter och konstnärer likartat av Värnamo kommun.

Samverkanspart/beställare: Värnamo kommun
Projektledare: Stefan Simonsson (f.d. projektledare) och Monica Lembke (kulturchef, Värnamo kommun)
Gestaltningskompetens: Malin Bogholt (konstnär), Stefan Johansson (konstnär), Kajsa Mattas (konstnär), David Svensson (konstnär), Carl Richard Söderström (konstnär) Statens konstråds konsult: Cecilia Hjelm
I projektet medverkade också bland andra Per Andersson (landskapsarkitekt, Sydväst arkitektur och landskap), Kia Bengtsson Ekström (arkitekt, MA Arkitekter), Bo Ekström (arkitekt, MA Arkitekter), Jan-Inge Gustafsson (akustiker), Sölve Johansson (antikvarisk konsult), Claes Karlsson (byggprojektledare, Värnamo kommun), Niklas Ödmann (ljusdesigner, Black Ljusdesign)

Resultat

Gestaltningarna av de nya, symboliskt viktiga delarna av den renoverade Gummifabriken blev ett bra exempel på hur resultatet kan bli när konstnärer och arkitekter samarbetar genom processen.

1. Gummifabrikens entrétorg mot öster:
Arbetsgruppens fokus på det lokala minnet av olika sorters gummiprodukter manifesterades i en skulptural gestaltning. Den reser sig ur marken likt förstelnade rester av en underjordisk gummiåder – en nutidsmytologisk gestaltning av den epok då gummiproduktionen var den viktigaste näringen i Värnamo kommun.

2. Gummifabrikens entrérum:
Malin Bogholts förslag byggde på att föra in ett irrationellt skulpturalt element: en sinnrik och bräcklig träkonstruktion som balanserar på en kon placerad mitt på entrérummets golv. Träkonstruktionen löper kors och tvärs genom entréns luftrum och avslutas med en stor sugpropp – liknande dem som en gång masstillverkades där – fäst mot entréns glasyta. Konstruktionen var tekniskt komplicerad och en konstruktionsmodell arbetades fram i samarbete med BSV Arkitekter och ingenjörer AB och studenten Jesper Stödberg från Campus Värnamo.

En lärdom från projektet var att det finns stora kvaliteter i det moderna samhällets kulturmiljöer – och att det är viktigt att integrera flera olika perspektiv när dessa ska gestaltas vid ombyggnader. Här spelade både arkitektens, konstnärens och antikvariens kompetenser roll.

Arbetet med entrén och entrétorget mot öster pågick under 2013 och 2014. Invigningen av Värnamos nya mötesplats Gummifabriken beräknas ske i september 2017.

Hitta till konstverket

Jönköpingsvägen 15, 331 34, Värnamo