Gummifabriken i Värnamo

Kategorier: Stadsutveckling

Gestaltning i planerings- och byggskede av utemiljö och byggnad. Oktober 2010–2015.
År 2008 köpte Värnamo kommun en industrifastighet, Gummifabriken, för att omvandla den till regionens nya offentliga mötesplats med kultur-, utbildnings- och näringslivsverksamhet. För att ge huset och utemiljön hög kvalitet gav projektdeltagarna frågor om arkitektur, konst och kulturhistoria stort utrymme i hela processen.
Resultatet av gestaltningsuppdraget blev inte bara fysiska avtryck utan också en ny lärandeprocess där konstnärer samverkade mycket nära med arkitekter.

Målsättningen med själva ombyggnaden av Gummifabriken har varit att genom varsam modernisering lyfta fram byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och skapa en växelverkan mellan olika tidsepoker.

Det här gestaltningsprojektet omfattade en ny entréyta mot staden och byggnadens nya entrérum. Platserna bedömdes som avgörande tillägg: genom gestaltningen skulle den nya mötesplatsens betydelse i staden och regionen markeras symboliskt. Minnet av Gummifabrikens verksamhet var en gemensam nämnare för hela gestaltningsprojektet.

Värnamo kommun såg stora fördelar med att arkitekter och konstnärer samverkade kring gestaltningen med antikvarier, tekniker och andra i plan- och byggprocessen. Kommunens mål var skapa en lärandeprocess istället för att på förhand definiera hur entréytor, entrérum och andra delar av byggnaden skulle gestaltas.
Projektet genomfördes oktober 2010–2015 som en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013). Detta uppdrag var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.