Gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara

Kirunavaara, 981 99, Kiruna

Curators

Markus Aerni, Boel Hellman/Happyspace

Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Se nedan en lista över medverkande.

En projektgrupp med stadsarkitekten, kultursekreteraren, projektledaren från Ishotellet och Statens konstråds konsult bildades hösten 2010. Kirunas stadsarkitekt blev projektledare och en referensgrupp sattes samman med representanter för bland annat LKAB, som i förlängningen finansierar projektering och byggande av den nya parken utifrån de krav som svensk gruvlagstiftning ställer på återställande av markområden.

Under hösten 2011 gick en konsult från Ramböll, anlitad av LKAB, in som projektledare. Stegvis överfördes projektansvaret från Kiruna kommun till LKAB. Delprojektledaren fick även uppdraget att i nästa skede vara ansvarig projektledare för Gruvstadsparkens utformning.

Arkitekternas och konstnärernas arbete koordinerades med den övriga projektorganisationen för Gruvstadsparken, som ansvarade för ekonomi, teknik, miljö, tillgänglighet och andra centrala frågor för planerings- och byggprocessen.

I och med presentationen av första programfasen i februari 2012 avslutades samverkansprojektet med de fyra centrala myndigheterna och ansvaret för genomförandet gick formellt över från kommunen till LKAB. För att stödja den fortsatta processen förlängdes Statens konstråds konsults medverkan i projektet. Under våren och sommaren 2012 samarbetade konstnärer, arkitekter, planerare, konstruktörer och ingenjörer för att utreda hur gestaltningsförslagen skulle kunna omsättas till verklighet inom givna ekonomiska, tekniska och miljömässiga ramar.

Samverkanspart/beställare: Kiruna kommun
Projektledare: Thomas Nylund (f.d. Stadsarkitekt, Kiruna kommun) och Sandra Viklund (delprojektledare, Ramböll)
Gestaltningskompetens: Markus Aerni (arkitekt, Happyspace), Boel Hellman (arkitekt, Happyspace), Sofia Sundberg (konstnär), Karl Tuikkanen (konstnär) och Ingo Vetter (konstnär)
Statens konstråds konsult: Peter Lundström
I projektet medverkade också bland andra Jan Forsmark (Designat Ljus Europa AB), Stefan Holmblad (projektchef, LKAB), Lars Johansson (delprojektledare drift och underhåll, Tekniska Verken i Kiruna AB), Lennart Lantto (kultursekreterare, Kiruna kommun), Magnus Lindmark (projektledare, SWECO), Mats Nilsson (chef, avdelning Teknik, Tekniska verken i Kiruna AB), Joakim Norman (projektledare, LKAB), Niklas Nordin (delprojektledare anläggning, LKAB), Sanna Porter Öhman (projektledare, Ishotellet i Jukkasjärvi), Karin Pålsson (projektkoordinator, Kiruna kommun), Christer Vinsa (projektchef stadsomvandlingen, Kiruna kommun), Eva Wenngren (landskapsarkitekt, Ramböll) Mikael Westerlund (planeringschef, LKAB)

Gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara

Kirunavaara, 981 99, Kiruna