Gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara

Kirunavaara, 981 99, Kiruna

Curators

Markus Aerni, Boel Hellman/Happyspace

Om arbetet

Idétävling
Projektgruppen, bildad hösten 2010, beslöt att bjuda in arkitekter och konstnärer redan i ett tidigt programskede och utifrån givna funktionella och tekniska förutsättningar. Uppgiften var att ta fram olika tankar och idéer som skulle kunna ligga till grund för utformandet av den framtida miljön i Gruvstadsparken.
Utifrån projektgruppens grundarbete hölls i början av 2011 en öppen idétävling för temat ”Gränsen mellan park och gruva”. Samtidigt gick en inbjudan ut att lämna en intresseanmälan för övriga teman. 75 intresseanmälningar och 47 bidrag till idétävlingen kom in. Därefter utvaldes de deltagande arkitekterna och konstnärerna.

Två skarpa förslag
I maj träffades utvalda arkitekter och konstnärer i Kiruna för att inleda arbetet tillsammans med Kiruna kommun.
Under hela hösten 2011 pågick ett utvecklingsarbete, där gruvbolaget LKAB hade en stor roll i diskussionen om utvecklingen av det som skulle komma att bli två förslag till gestaltningar:

  • ”Lysmasken”, som illustrerar temat ”Gränsen mellan park och gruva”
  • ”Loggbok”, som illustrerar ”Identitetsskapande”, ”Historiska spår” och ”Förändring”.

 

Förstudie och förprojektering
I februari 2012 var den första programfasen klar. Kiruna kommun och LKAB presenterade resultatet för allmänheten i en utställning i Kiruna stadshus. Presentationen i Kiruna stadshus fick positiv respons och LKAB beslutade, i dialog med Kommunen, att gå vidare med en förstudie kring både gränsverket ”Lysmasken” och kublandskapet ”Loggbok”. I och med presentationen gick ansvaret för genomförandet över från kommunen till LKAB. I oktober 2012 presenterades förstudien för Gruvstadsparken etapp 1. LKAB valde att gå vidare med en förprojektering, trots att parken skulle få en begränsad livslängd. Det symboliska värdet av att omsorgsfullt gestalta förändringsprocessen i kombination med relativt låga kostnader vägde tungt. Dessutom uppfyllde förslagen tekniska krav på flyttbarhet, kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Konstnärer, arkitekter, markprojektörer och landskapsarkitekter arbetade tillsammans med förprojekteringen.

 

Beslut
I februari 2013 var förprojekteringen, vars syfte var att utreda två kostnadsalternativ för genomförandet, klar och visade två alternativ:

  • Det första alternativet byggde i princip på det omfattande förslag som presenterades i Kiruna stadshus i februari 2012.
  • Det andra alternativet baserades på en nedskalad version av ”Lysmasken” och ”Loggbok”. I ett första skede markerar där ”Lysmasken” 200 meter av den kilometerlånga gränsen.

I april 2013 beslöt LKAB att gå vidare med det andra alternativet. Anläggandet av parken planerades till 2014.
Våren 2015, fyra år efter den inledande öppna idétävlingen, avvecklades de första husen närmast gruvan. Då startade också anläggningen av de konstnärliga gestaltningen i staden. Den 18 november samma år invigde Statens konstråd, LKAB och Kiruna kommun den första etappen, ”Loggbok”.

Kommunikation – en utmaning
En försvårande faktor för att arkitekter, konstnärer, kommun och LKAB skulle kunna samverka var de geografiska avstånden. Arkitekterna och konstnärerna bodde i Stockholm, på Öland och i Tyskland medan kommunen och LKAB hade bas i Kiruna. Att samverka kontinuerligt på nära håll och på plats i Kiruna blev svårt. Projektmöten hölls huvudsakligen i Stockholm.

Gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara

Kirunavaara, 981 99, Kiruna