Gruvstadsparken

Kategorier: Stadsutveckling

Gestaltning i planeringsskede av parkmiljö. Oktober 2010–februari 2012.
När många byggnader och miljöer rivs eller flyttas i Kiruna stad blir förändringen för människorna stor. Den framtida arkitekturen och konsten får en viktig roll.
I samband med stadsomstöpningen skulle Kiruna kommun anlägga en ny stadspark, Gruvstadsparken, och det blev intressant med en medveten gestaltning av den offentliga miljön.
Projektet resulterade i två uppmärksammade förslag till gestaltningar, ”Lysmasken” och ”Loggbok” – och samverkan mellan en rad olika aktörer och kompetenser påverkade både processen och resultatet. I november 2015 invigdes ”Loggbok”.

Gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara

Kirunavaara, 981 99, Kiruna

Curators

Markus Aerni, Boel Hellman/Happyspace

Om Gruvstadsparken

Målsättningen var att skapa ett gestaltat område kring den nya Gruvstadsparken som visar respekt för det förflutna och samtiden, men med en länk till framtiden.
Tillsammans formulerade en projektgrupp fyra teman för ett gestaltningsuppdrag:

  • ”Gränsen mellan park och gruva”
  • ”Identitetsskapande”
  • ”Historiska spår”
  • ”Förändring”

Det här projektet genomfördes oktober 2010 till februari 2012 som en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013). Detta uppdrag var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.

Gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara

Kirunavaara, 981 99, Kiruna