Ljuspaneler ovanför husport. Katarina Löfström, See and be Seen

Bostadsområdet Kvarngärdet

Gestaltning i projekterings- och byggskede

Stena Fastigheter har tidigare erfarenheter av att arbeta med konst i sin fastighetsutveckling. När bostadsområdet Kvarngärdet i Uppsala skulle renoveras beslutade man att företagets verksamhetsutvecklare, fastighetschef och förvaltare skulle samarbeta med en konstnär.

Tillsammans har de utvecklat en ny belysning för områdets innergårdar, som både förstärker den tidstypiska arkitekturen och lägger till samtida konstnärliga värden.

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är en av Sveriges större privata fastighetsägare. De har tidigare samarbetat med Statens konstråd i projektet Fisksätra mönsterarkiv åren 2007–2008.

En renovering med hög ambitionsnivå

Bostadsområdet Kvarngärdet i Uppsala ritades av arkitekten Stig Anker i början av 1960-talet och är idag klassat som kulturhistoriskt värdefullt av Uppsala kommun. När hyreshusen byggdes var de ett av Europas första exempel på låghusbebyggelse i stadsmiljö och fick därför stor uppmärksamhet. Området har en tät, stadsmässig karaktär med slutna kvarter och stora lummiga innergårdar.

År 2010 inledde Stena Fastigheter den första etappen av en totalrenovering av sina knappt 700 hyreslägenheter i Kvarngärdet. Exteriört har byggnadernas tidstypiska modernistiska arkitektur bevarats, medan lägenheternas interiör har rustats till modern standard. För att öka tryggheten i utemiljöerna har särskild omsorg lagts på ny belysning på innergårdarna. Man bestämde sig i ett tidigt skede för att anlita en konstnär för gestaltningen av belysningen.

Dennes arbete skulle ingå som en integrerad del av ombyggnadsprocessen. Ambitionen har varit att belysningen ska harmoniera med områdets arkitektoniska karaktär och kunna upplevas under dygnets alla timmar. Belysningen ska förmedla trygghet och konstnärliga värden och vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Konstnären som konsult

Stena Fastigheters ambition är att alltid lägga medel på konstnärlig utsmyckning och/eller gestaltning i nyproduktion och ombyggnation. En fråga som tidigt ställdes var hur en konstnär skulle engageras i den komplexa process som utveckling och serietillverkning av nya armaturer skulle innebära. Här insåg företaget att det var nödvändigt att pröva nya samverkansformer. Den traditionella processen för offentlig konst – med en konstnär som gör skissförslag och själv producerar sitt konstverk – bedömdes som alltför begränsad i arbetet med att utveckla lösningar för ny belysning. Därför valde man att anlita konstnären som konsult, på samma grunder som exempelvis arkitekter, antikvarier och landskapsarkitekter.

Samverkan organiseras

I oktober 2010 bildades en projektgrupp med verksamhetsutvecklaren Anna Dybeck, fastighetschefen Mats Winkler, fastighetsförvaltaren Johan Nilsson och Statens konstråds konsult Peter Hagdahl. Ambitionen var att alla gemensamt skulle bidra med sin kompetens och komma fram till lösningar på hur konstnärliga och arkitektoniska kvaliteter skulle utvecklas i samklang med tekniska, ekonomiska och miljömässiga krav. Ett antal konstnärer bjöds sedan in för att presentera sig och sina tankar kring uppdraget.

Den som fick uppdraget var konstnären Katarina Löfström, som sedan många år har arbetat med ljus och rörlig bild som konst. Projektgruppen, där Katarina Löfström nu ingick, tog gemensamt fram en projektplan med avgränsningar och krav, mötesstrukturer och roller, riktlinjer för boendedialog, tidsplan och ekonomi. Katarina Löfström fick en roll i gränslandet mellan konstnär och belysningskonsult. Man beslutade också att hon och Stena Fastigheter gemensamt skulle inneha upphovsrätten till belysningen, vilket i praktiken innebär att båda parter i framtiden fritt får utveckla och mångfaldiga den.

Estetiska utmaningar

Satsningen fick namnet Se och synas. I början av 2011 tillbringade Katarina Löfström tid i Kvarngärdet för att på plats lära känna områdets arkitektur, utemiljöer och invånare. Efter att ha tittat på funktioner som lekplatser och gångvägar beslutade arbetsgruppen att koncentrera arbetet till husens portar, vilka sätter stor prägel på hela bostadsområdet.

Några månader senare presenterade Katarina Löfström ett förslag som tog fasta på arkitekturens strama formspråk och kulturhistoriska värden samtidigt som det lade till en ny konstnärlig dimension till området. Ovanför varje port är ett tjugotal mindre träpaneler monterade i ett rektangulärt fält som sträcker sig från dörrens överstycke till takfoten. Katarina Löfströms förslag var att byta ut vissa av träpanelerna mot ljuspaneler på ett urval av gårdens portar. Tillsammans kan ljuspanelerna och de befintliga träpanelerna kombineras på flera hundra sätt och varje port få ett unikt uttryck. Även den inbördes relationen mellan portarnas olika ljuskompositioner tillför hela bostadsområdet Kvarngärdet en rytmiskt varierad mönsterverkan.

Konst och produktutveckling

Från början stod det klart att tillverkningen av ljuspanelen var tvungen att ske industriellt och med hög teknisk standard. Under våren 2011 tog projektgruppen kontakt med flera tänkbara tillverkare. Först efter sommaren fick man kontakt med en konstruktör som hade kapacitet att utarbeta prototyper i dialog med Katarina Löfström. Man valde att använda lysdioder och skivor av akrylglas med utfrästa ljusbrytande spår på baksidan. Konstruktionen ger låg energiförbrukning och hög ljusverkan. Ljuspanelens mått är identiska med träpanelernas och tillverkade i hel och halv storlek på samma sätt som originalpanelen. De första prototyperna provmonterades i december 2011 ovanför en av ombyggnadsetappens portar och i januari 2012 genomfördes en belysningspromenad med runt ett tjugotal boende. Deras respons på den nya belysningen var mycket positiv, vilket blev en avgörande faktor i beslutet att gå från prototyp till serietillverkning.

Från prototyp till färdig belysning

Även om prototypen fungerade väl fanns det fortfarande flera frågor kring estetik, ljusverkan, teknisk konstruktion och ekonomi som behövde lösas innan ljuspanelen kunde tillverkas i en större serie. Att lösa dessa frågor tog längre tid än beräknat och de första färdiga armaturerna levererades efter sommaren 2012.
I december samma år hade tolv av områdets portar försetts med ljuspaneler och kunde invigas med en ljusvandring i vintermörkret och luciakaffe i Hyresgästföreningens lokal. Under våren 2013 har några av panelerna efterjusterats. Stena Fastigheter planerar att genomföra belysningsprojektet även i resten av sitt område i Kvarngärdet. Renoveringen av området avslutas år 2014.

Belysningsprojektet i Kvarngärdet skiljer sig från traditionella konstnärliga uppdrag eftersom det medvetet har syftat till att utveckla en ny process, där konstnären ingår som konsult i den organisation som planerar och bygger offentliga miljöer.

Regeringsuppdraget

”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer” och stadsutveckling

Gestaltning i projekterings- och byggskede för bostadsområdet Kvarngärdet i Uppsala är en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer – 13 projekt runt om i landet har prövat nya idéer och lösningar för gestaltningen av våra gemensamma rum.

Uppdraget har 2010–2013 drivits av Statens konstråd, RiksantikvarieämbetetBoverket och Arkitektur- och designcentrum. Från och med 2014 börjar vi integrera stadsutveckling i kärnverksamheten. Mer om ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer” och stadsutveckling.

Boken Konsten att gestalta offentliga miljöer handlar om uppdragets teman: samverkan, gestaltning och offentliga miljöer.

Hitta till konstverket

Frödingsgatan 2, 754 21 Uppsala, Sverige