Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Se nedan en lista över medverkande.

Första idén
De första tankarna kring samverkan i projektet formulerades 2011 av projektledaren för offentlig konst på Kultur i länet och förvaltningsdirektören på Landstingsservice, som också var huvudansvarig för den långsiktiga fastighetsutvecklingsplanen.
De såg det som nödvändigt att utveckla kunskap kring hur arkitektoniska, konstnärliga och kulturhistoriska värden kan få samma utrymme som ekonomi, teknik och funktion när sjukhusområdet ska utvecklas med mångmiljardinvesteringar.
Idén om en storskalig samverkan för ett gestaltningsprogram växte fram stegvis. I dialog med Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum sattes grunderna för ett gestaltningsprojekt som skulle involvera en mängd olika yrkesgrupper inom Landstinget i Uppsala län, men också andra organisationer i länet och kommunen, privata konsulter, patienter, landstingspolitiker, sjukhuspersonal och invånare i Uppsala.

Organisation
Det stod tidigt klart att det skulle komma att ställas höga krav på processledning för att alla parter skulle kunna samlas kring gestaltningsprogrammet. Förutom alla specialister som behövde kopplas till programarbetet skedde en stegvis parallell implementering genom att de över 50 projektledare som ansvarar för att koordinera pågående projekterings- och byggprojekt involverades.

Arbetet med att ta fram gestaltningsprogrammet skedde i en samverkansgrupp som utgjorts av en styrgrupp och en expertgrupp. Samverkansgruppen samordnades av en extern projektledare.Styrgruppen bestod av intressenter från Landstingsservice, Kultur i länet, Akademiska sjukhuset, Uppsala kommun, Uppsala universitet och Statens konstråd.

Styrgruppens sammansättning gjordes utifrån flera syften:

• Ett var att samla personer med chefsbefattningar inom landstinget för att förankra arbetsprocessen och ge en tyngd åt gestaltningsprogrammet i framtida projekt.

• Ett annat var att samla representanter från landstinget, kommunen och Uppsala universitet för att ta in deras erfarenheter och synpunkter i arbetet i den större samverkansgruppen, men också för att förankra arbetet i relation till deras verksamheter.
Speciellt väsentligt blev det att förankra arbetet gentemot kommunen för att underlätta framtida kommunikation kring detaljplaner och lovgivning inom sjukhusområdet.
Expertgruppen, som utgjorde operativ arbetsgrupp, bestod av
• arkitekt och landskapsarkitekt från White Arkitekter
• bebyggelseantikvarie från Uppsalamuseet
• externa konstnären Marianne Jonsson (länk)
• en extern samrådsexpert från Arkitekturanalys Sthlm AB

Möten ägde rum löpande under projekttiden, dels i samverkansgruppen som helhet, dels i styrgruppen respektive expertgruppen. Den externt anlitade husarkitekten blev huvudansvarig för att ta fram gestaltningsprogrammet.
Stora delar av arbetet skedde dock gemensamt i expertgruppen där var och en bidrog med analyser, texter och olika typer av underlag. Alla diskuterade gemensamt i gruppen, steg för steg, och enades om vilka aspekter och grundläggande principer som skulle genomsyra gestaltningsprogrammet.

Konstrådets roll
Statens konstråds konsult spelade en viktig roll när det kom till att organisera samverkansprojektet. Han skulle stödja projektet från tidig organisationsfas till genomförande. Det handlade bland annat om att ge strategiska råd kring val av arkitektoniska, antikvariska och konstnärliga kompetenser som skulle ingå i projektets arbetsgrupp samt val av arbets- och kommunikationsmetoder som skulle bidra till idéutveckling, problemlösning och förankring av gestaltningsprogrammet.

Samverkanspart/beställare: Landstinget i Uppsala län
Projektledare: Tony Corbell (projektledare, Hifab)
Statens konstråds konsult: Örjan Wikforss
I projektet medverkade också bland andra Carina Bräck (sekreterare/samordning, Landstingsservice), Sonja Ekström Boström (chef lokalplanering, Akademiska sjukhuset), Åke Forsgren (projektledare konst, Kultur i länet), Sören Hill (projektchef, Landstingsservice), Thord Hägg (förvaltningsdirektör, styrgrupp ordförande, Landstingsservice), Lennart Ilke (byggnadschef, Uppsala universitet), Anders E. Johansson (landskapsarkitekt, White Arkitekter), Marianne Jonsson (konstkonsult), Suzanne de Laval (samrådskonsult, Arkitekturanalys Sthlm AB), Per Lundgren (kulturmiljö, Upplandsmuseet), Calle Nathansson (kulturdirektör, Kultur i länet), Margaretha Nilsson (husarkitekt, White Arkitekter), Håkan Qvarnström (planarkitekt, Uppsala kommun), Björn Ragnarsson (tf sjukhuschef, Akademiska sjukhuset), Dan Thunman (kontoret för samhällsutveckling, Uppsala Kommun), Karin Åkerblom (processledare, kontoret för samhällsutveckling, Uppsala