Resultat

Det yttersta målet – att det ska vara en positiv upplevelse att arbeta, vårdas och vistas på Akademiska sjukhusets område – låg till grund för gestaltningsprogrammet. Programmet skulle konceptuellt och konkret utgöra ett stöd för Landstinget i Uppsala län i alla frågor kring gestaltning i planering och projektering av förändringar inom sjukhusområdet. Det både dokumenterade befintliga gestaltningar och gav förutsättningar för bra samverkan och planering för framtida insatser. Läs mer om gestaltningsprogrammet här

Lärdomar
Genom att gestaltningsprogrammet implementerades i landstingets organisation för upphandling, projektering och byggande – och dess principer skulle användas konsekvent vid små och stora projekt – ökade möjligheten till en helhetssyn på områdets utveckling och skapandet av en läkande miljö. I samband med implementeringen ställdes frågan om vem som framöver skulle vara huvudansvarig för förvaltning och utveckling av programmet. Även behovet av en arkitekt eller gestaltningssamordnare för Akademiska sjukhuset blev tydligt. En person med ett sammanhållande ansvar för gestaltning hade saknats i många år, och efter projektets slut diskuterades hur gestaltningskompetens bäst skulle kunna komma in i organisationen för att säkerställa att gestaltningsprogrammet förvaltades och utvecklades vid fortsatt planering och ny- och ombyggnation.
En huvudansvarig skulle göra det möjligt för Landstingsservice att få kontroll över hur alla små och stora förändringar som löpande sker sammantaget skulle kunna bidra till att uppnå bättre offentliga utemiljöer. Utemiljöer som i sin tur förhoppningsvis resulterar i ökat välbefinnande för patienter, anställda och besökare. Landstingsservice planerade att omgående inrätta en gestaltningssamordnare i organisationen.