Om arbetet

Uppsala kommuns översiktsplan 2010 fungerade som ramverk för gestaltningsprogrammets övergripande idéer om hur sjukhusområdet förhåller sig till den omgivande stadens karaktär, byggnader, parker och historiska arv.
Tre huvudmetoder kombinerades för att utveckla kunskap om och förståelse för hur gestaltning kan tolkas och tillämpas på Akademiska sjukhusets miljöer. De skulle samtidigt bidra till förankring av arbetet och frågorna.

Metoderna var workshopar, Gåtur och Öppet hus.

1. Under hösten 2012 genomfördes två workshopar, organiserade efter White Innovation Process, WIP, i samverkansgruppen. De syftade till att underlätta hanteringen av multidisciplinära problemställningar i projekt, skapa gemensamma målbilder och ena organisationen kring vilka resultat som eftersträvas. Dessa workshopar bidrog till en analys av områdets kvaliteter, grundläggande problem samt möjliga och önskvärda lösningar från de olika parternas och kunskapsområdenas perspektiv.

2. I metoden Gåtur går deltagarna tillsammans enligt en förutbestämd rutt och gör egna noteringar av sina upplevelser för att sedan diskutera dessa med övriga deltagare. Det ger en bred kunskap om hur människor upplever platser. Sammanlagt 150 personer deltog, främst patienter, personal, studenter, skolbarn, sjukhusvärdar, projektledare, landstingspolitiker och medlemmar i projektorganisationen. Gåturerna blev viktiga för förståelsen av hur olika grupper upplevde området och hur det användes. De visade vilka delar som upplevdes som mer problematiska och vad deltagarna önskade. För personal och andra som dagligen eller regelbundet befann sig i området blev metoden för många en ögonöppnare: de såg den fysiska miljön och de nuvarande bristerna i orienterbarhet, entréer, avsaknad av sittplatser och liknande.

3. Öppet hus gav möjlighet att presentera projektet och föra en dialog med en vidare målgrupp. Ett öppet hus, där såväl allmänhet, sjukhuspersonal och andra yrkesgrupper bjöds in, arrangerades under ett par dagar i slutet av november 2012. Utöver detta hölls två seminarier – ett i projektets inledande fas och ett i dess avslutande. Där deltog samverkansgruppen, representanter för de fyra centrala myndigheterna och projektets intressenter i form av politiker (representanter för landstingsstyrelse och produktionsstyrelse), representanter från Akademiska sjukhusets ledningsgrupp och representanter från Uppsala kommun.