Konst och gestaltning i planprocessen

Här kan du som vill veta mer om de kommunala planeringsprocesserna se hur konstnärer och konstnärlig metod kan bidra i de olika stegen av planprocessen.

Planprocesser består av både översiktsplaner och detaljplaner i vilka kommuner beskriver hur den fysiska miljön ska utvecklas. God planering handlar om att skapa långsiktigt hållbara platser för invånare och besökare. För att lyckas med det krävs att flera olika perspektiv vävs in i processen. Konstnärer och konstnärlig metod kan tillföra nya perspektiv till planeringen och hur vi utvecklar våra gemensamma rum.

Översiktsplan
Översiktsplanen anger riktningen för hur den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön ska gå till. Planen ger vägledning för beslut om hur mark-, vattenområden och bebyggd miljö kan användas, utvecklas eller bevaras. Det konstnärliga perspektivet tillför dimensioner och synsätt som tillsammans med andra kompetenser skapar en helhet i planeringen.

Detaljplan
I detaljplanen beslutar en kommun om hur mark-, vattenområden och bebyggelse ska användas. Beroende på platsens komplexitet och kontext tas detaljplaneprocessen fram genom ett standardiserat, utökat, begränsat eller samordnat förfarande. Den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för beslut, som exempelvis bygglov.

Konstnärliga metoder och perspektiv bidrar till detaljplanen genom att kartlägga och undersöka behov och förutsättningar för konst och offentlig gestaltning i det planlagda området. Planeringen tillförs också nya perspektiv på och hur vi utvecklar våra gemensamma rum.

Här förklaras de olika stegen i ett utökat förfarande.

Välj vilken plan du vill följa:

Översiktsplan Detaljplan

Planeringsprocess

Kommunen: Aktualitetsprövning

Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen behöver göras om, helt eller delvis. För att kunna bedöma detta behövs ett underlag som visar hur den nuvarande planen används och om förutsättningarna har förändrats. Om planen bedöms inaktuell i vissa delar kan planen ändras bara i dessa avsnitt.

Konstens roll: Stöd i planering och genomförande

Processledning: Stöd i framtagande av metoder eller processledning med syfte att skapa unikt innehåll, ökad rumslig kvalitet eller konstnärliga verk
Kulturinventering/Konstnärlig kartläggning: Nulägesanalys av konstnärliga och kulturella värden samt utvecklingsmöjligheter för platsen.

Kommunen: Utvärdering/Uppföljning

Under utvärderingen bedömer kommunen om den nuvarande översiktsplanen fortfarande är aktuell.

Konstens roll: Konstnärlig utvärdering

Utvärdering av konstens och gestaltningens rumsliga förutsättningar och möjligheter

Kommunen: Beslut

När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet ska beslutet skickas till länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regioner och regionala samverkansorgan.

Är ÖP fortsatt aktuell:

JA
• Bedömningen är att översiktsplanen fortfarande är aktuell och fortsätter därför att gälla.

NEJ
• Bedömningen är att översiktsplanen inte längre är aktuell och därför ska revideras. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjas.

Planprocess

Kommunen: Upprättande av preliminärt förslag

Innan kommunen godkänner en ny översiktsplan eller en ändring i den befintliga planen ska de upprätta ett förslag. Det preliminära förslaget ska beskriva hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna en lång rad nationella och regionala mål och strategier.

Konstens roll: Konstprocessplan

Ge förslag på konstnärliga metoder samt riktlinjer för integrerad konst och gestaltning i planprocessen. Förslagen kan visa på hur konstnärliga perspektiv kan integreras samt förutsättningarna för hur konstnärliga perspektiv kan tas tillvara.

Kommunen: Preliminärt planförslag

Vid upprättandet av förslaget ska kommunen samråda med myndigheter, kommuner och andra som är berörda. Kommunen ska även ställa ut förslaget till granskning.

Konstens roll: Konst och gestaltningsprogram

Framtagande av riktlinjer för konstens långsiktiga roll i utveckling och förvaltning av platsen

Kommunen: Slutgiltigt samråd

När kommunen upprättat ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med berörda kommuner och regionala organ. Kommunen ska också ge kommunens invånare, relevanta myndigheter och övriga som har ett betydande intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet med samrådet är att få fram ett bra beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Konstens roll: Samrådsvägledning och genomförande

Till exempel idé- och metodutveckling för hur samråd kan genomföras. Bidra till exempelvis processledning, dokumentation och visualisering.

Kommunen: Samrådsredogörelse

Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet i en samrådsredogörelse som visar synpunkter och viktiga ändringsförslag. Samrådsredogörelsen ska finnas tillsammans med planförslaget.

Konstens roll: Visualisering och utvärdering

Konstnärlig sammanställning och visualisering av samråds-redogörelsen. Konstnärlig utvärdering: Konstens och gestaltningens rumsliga förutsättningar och möjligheter samt rekommendationer.

Kommunen: Bearbetning

Kommunen: Planförslag

Utifrån samrådet och den bearbetning som gjorts tas ett förslag till översiktsplan fram.

Konstens roll: Konst- och gestaltningsprogram

Framtagande av riktlinjer för konstens långsiktiga roll i utveckling och förvaltning av platsen samt underlag och rekommendationer för hur konsten kan implementeras. Tillföra nya perspektiv till planering och utveckling av gemensamma rum.

Kommunen: Utställning

Kommunen ska ställa ut planförslaget under minst två månader. Den som vill lämna syn-punkter på plan-förslaget ska göra det skriftligen under utställningstiden.

Kommunen: Utlåtande

Efter utställningstiden ska kommunen sammanställa de synpunkter som kommit fram i ett särskilt utlåtande där de redovisar förslag som baseras på de inkomna synpunkterna.

Kommunen: Slutjustering

Har väsentliga ändringar gjorts?

JA
• Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen, ska kommunen ställa ut förslaget på nytt. Processen görs då om från steget utställning.

NEJ
• Anses inte ändringarna vara omfattande går förslaget vidare till beslut.

Kommunen: Beslut om att anta ÖP

Kommunfullmäktige beslutar om översiktsplanen. Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande tillsammans med översiktsplanen.

Kommunen: Tillkännagivande

Laga kraft

Ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen gäller först när beslutet har vunnit laga kraft.

Planeringsprocess

Kommunen: Kungörelse

Kommunen ska tillgängliggöra förslaget till detaljplan innan samråd genomförs. Den så kallade kungörelsen ska innehålla information om var förslaget finns tillgängligt, vilket område detaljplanen avser, om detaljplanen avviker från översiktsplanen samt information om samrådsformen.

Konstens roll: Målgruppsanpassning

Kungörande får ske i annan form eller i större utsträckning om det finns särskilda skäl till det. En konstnär skulle i detta skede till exempel kunna bidra genom att synliggöra viktiga målgrupper och skapa former för kommunikation.

Kommunen: Samråd

Under samrådet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan, skälen till förslaget, planeringsunderlag, samt hur kommunen avser handlägga förslaget. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och berörda. När kommunen genomfört samrådet kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa det till förutsättningarna på platsen.

Konsten roll: Metodutveckling

Samrådsmetoder: Kan skapa nya samrådsmetoder och mötesformer för att fånga in synpunkter på nya sätt. Leda, dokumentera och visualisera samrådet. Utveckla pedagogik: Kan göra planen begriplig och tillgänglig för att fler invånare och intressenter ska få möjlighet till inflytande. Interdisciplinära arbetsformer: Kan stärka processen genom arbetsformer där olika kompetenser får möjlighet
att mötas.

Kommunen: Samrådsredogörelse

När kommunen genomfört samrådet och fått in synpunkter på planförslaget ska dessa sammanställas i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen ska alla inkomna synpunkter från samrådet redovisas tillsammans med förslag på ändringar. Det ska särskilt framgå vilka synpunkter som inte tagits med och varför.

Konstens roll: Gestalta samrådet

Gestalta och visualisera resultat för att skapa engagemang och reflektion kring inkomna synpunkter.

Kommunen: Underrättelse

Inför granskningen av förslaget till detaljplan ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet.

Kommunen: Granskning

Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras.

Konstens roll: Stöd, granskning och utvärdering

Kvalitetsgranskning: Stötta tjänstemän genom kvalitets-granskning av de konstnärliga eller gestaltande delarna av förslaget.
Utvärdering: Utvärdera planarbetet utifrån ett konstnärligt och gestaltande perspektiv. Komma med förslag på metodutveckling för kommande planprocesser

Kommunen: Granskningsutlåtande

Kommunen ska sammanställa de skriftliga syn-punkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. Allt redo-visas tillsammans med kommunens förslag på ändringar med anledning av synpunkterna.

Kommunen: Antagande

När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande om det till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kommunala och regionala organ samt till de vars synpunkter inte blivit tillgodosedda.

Laga kraft

Arbetet innan

Förarbetet

I det inledande arbetet med att ta fram en ny plan sätts förutsättningarna och utgångspunkterna för den fortsatta planeringen. Det konstnärliga deltagandet i tidiga skeden ger ett bredare underlag och en bättre koppling till platsens specifika förutsättningar. Här är några exempel på hur konstnärer kan arbeta i det inledande arbetet.

Gestaltningsprogram

Konstnärers expertis kan användas i konst- och gestaltningsprogram för att ta reda på hur intressenter inom det planlagda området förhåller sig till sin fysiska miljö. Programmet kan senare komma att användas som referens i en översiktsplan eller
en detaljplan för att säkerställa platsens kulturella och sociala värden.

Förstärkt detaljplanearbete

En konstnär kan arbeta fram ett eget förslag till detaljplan. I denna process kan konstnärliga metoder användas för att hitta nya värdefulla dimensioner och detaljer för det område som ska planläggas. Det parallella förslaget stärker det ursprungliga planarbetet och fungerar som ett komplement. I några fall har alternativa planer också blivit antagna som officiella planer.

Medskapande

Genom deltagande, dialog och möten med platsens många olika intressenter kan en djupare förståelse för detaljplaneprocessen skapas. Konstnären kan som processledare kvalitetssäkra deltagande, mångfald och engagemang. Det skapar förutsättningar för bredare förståelse och acceptans för planen och dess genomförande.

Konst- och gestaltningskompetenser

Konstnärer kan genom lokala, regionala och nationella konstnätverk identifiera rätt kompetens för den specifika platsens konst- och gestaltningsbehov. På så kan rätt kompetens på rätt plats säkerställas, vilket skapar bättre förutsättningar för platsens gestaltning och hur
arbetet ska gå till.

PROJEKT DÄR KONSTEN KOM IN TIDIGT I PLANPROCESSEN

Hallonbergen och Ör - Gestaltning i planskede av stadsmiljö

År 2009 beslutade Sundbybergs kommun att inleda ett detaljplanearbete för förtätningen av stadsdelarna Hallonbergen och Ör. I planuppdraget blev den konstnärliga metoden en möjlighet till att bättre fånga de boendes önskemål.

> Läs mer om planprocessen i Hallonbergen och Ör.

Kvarteret Valnötsträdet - Gestaltningsprogram i planskede för kulturhistoriskt känslig stadsmiljö

Kvarteret Valnötsträdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna. Inför försäljning av området valde Kalmar kommun att ta fram ett gestaltningsprogram där samarbetet mellan landskapsarkitekter, konstnär och arkeologer var i fokus. Det blev en arbetsform som på olika sätt kunde ta hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

> Läs mer om arbetsprocessen i Kalmar.

Gruvstadsparken – Gestaltning i planeringsskede av parkmiljö

I takt med att gruvdriften expanderar kommer många byggnader och miljöer i Kiruna stad att rivas eller flyttas. I anläggandet av en ny stadspark, Gruvstadsparken, har Kiruna kommun satsat på en medveten gestaltning av den offentliga miljön.

> Läs mer om gestaltningen av den nya parkmiljön i Kiruna.