En visualisering av ett rum. En pilar i mitten av rummet. Längs väggen finns ett ringlande bronsfärgat konstverk.

Jonas Nobel och Bella Rune får uppdraget att skapa ett konstverk för nya tings- och förvaltningsrätten i Malmö

Jonas Nobel och Bella Rune gör den konstnärliga gestaltningen för Malmö nya tings- och förvaltningsrätt samt hyres- och arrendenämnd. De fick uppdraget efter en upphandling. Konstverket Talad textil i ett sammanflätat system lyfter fram domstolen och rättsväsendet som en förutsättning för det demokratiska samhället och sätter ljus på rättsväsendets funktion att skydda alla i Sverige från övergrepp begångna av andra invånare, myndighetspersoner eller samhället självt.

Talad textil i ett sammanflätat system börjar i domstolsbyggnadens entréplan och letar sig sedan, med en elegant och spänstig rörelse upp genom byggnaden. Ett band av slagen kopparplåt knyter ihop de olika våningsplanen likt vävarens skyttel och inslagstrådens färd genom varpen på en vävstol. Nobel och Rune beskriver på så sätt att samhället är ett komplext system uppbyggt av individer, institutioner och händelser som vävs samman genom ständiga interaktioner och där domstolen finns som en garant för stadga och stabilitet. På plåtarna graveras bilder som förstärker den berättelsen och hela strukturen hålls uppe av fästen som avbildar knappar, spännen och hyskor. Det finns också en tydlig berättelse om informationsteknik och det går att läsa kopparslingan som ett magnetband eller en kopparledning. Här finns också kopplingar till programmering och samhällets digitalisering.

På samma sätt som den nya domstolsbyggnaden tar en självklar och tydlig plats i Malmös stadsbild kommer Nobel och Runes gestaltning att ha en tydlig närvaro inne i byggnaden. Den har en omedelbarhet men det kommer också att vara möjligt att studera detaljer och konstverket kommer att erbjuda möjligheter till både reflektion och förströelse för den som väntar inuti byggnaden.

Om Malmö nya tings- och förvaltningsrätt sam hyres- och arrendenämnd

Castellum Malmö Nyhamnen AB uppför en ny byggnad för Sveriges Domstolar på Carlsgatan i Malmö. Den är ritad av Henning Larsen Architects med bygghandlingar framtagna av BSK arkitekter. Den nya domstolen byggs nära Centralstationen i Malmö och markerar början på Nyhamnen, en ny stadsdel i ett område som tidigare dominerats av industribebyggelse kopplad till hamnen. Det nya området kommer att få en blandad bebyggelse i varierande storlekar. Det kommer att ha en samtida prägel med flera större nya byggnader och samtidigt kommer gamla industribyggnader, ofta byggda i rött tegel, att bevaras. Den nya domstolsbyggnaden relaterar till omgivningen och den nedre delen av huset byggs i rött tegel med en överbyggnad i glas som är uppdelad i fem torn. Det skapar variation som länkar till Nyhamnens mångfald av former. Byggnaden kommer att ge ett tydligt avtryck i Malmös stadsbild och silhuett och påminna om domstolens viktiga funktion i det demokratiska samhället.

Deltagare i samrådsgruppen:

  • Susanne Björkman Ragnarsson, Hyres och arrendenämnden i Malmö
  • Charlotte von Brömssen, BSK arkitekter
  • Lena From, Statens konstråd
  • Bo Jabeskog, Domstolsverket
  • Peter Kristiansson, Förvaltningsrätten i Malmö
  • Marina Lindgren Sand, Domstolsverket
  • Björn Norberg, Statens konstråd
  • Linus Nygren, Malmö tingsrätt
  • Mikael Torstensson, Castellum

Upphandlingen genomfördes av Statens konstråd och Castellum Nyhamnen AB för Malmö nya tings- och förvaltningsrätt samt hyres- och arrendenämnd.