Skador och förluster

Den statliga konsten som finns placerad i myndigheternas lokaler och i anslutning till statliga eller före detta statliga byggnader är avsevärt mer utsatt för slitage än konstverk som visas i så kallad kontrollerade miljöer (som museer och konsthallar). Ett löpande, förebyggande arbete för att undvika skador och förluster är viktigt, men om olyckan är framme finns bra rutiner för hur problemet ska hanteras.


För statlig inköpt konst

Skador

Vid upptäckt av skador på konstverk ska myndighetens konstansvarige omgående samråda med Statens konstråd om lämpliga åtgärder.

Försäkring och skadekostnader

Myndigheternas konstinnehav är generellt oförsäkrat. Vid totalskada är myndigheten inte skyldig att ersätta staten för den skadade konsten. Den kostnad myndigheten kan drabbas av är reparationskostnad vid delskada, där reparationskostnaden bedöms komma att understiga den skadade konstens ekonomiska värde.

Stölder och förluster

Vid uppenbar stöld av konst som tillhör staten ska myndighetens konstansvarige utan dröjsmål anmäla händelsen till Polisen. Därefter ska myndigheten skicka en kopia på polisanmälan till Statens konstråd. Myndigheten ska även samråda med Statens konstråd om eventuella andra åtgärder, som till exempel information till lokal press.


För byggnadsanknuten konst

Skador

Byggnadsanknutna konstverk är ofta utsatta för hårt slitage. Smuts, klimatpåverkan och människors påverkan på ofta ömtåliga material är de vanligaste orsakerna.

Hur skador ska åtgärdas beror på konstverkets teknik och material. Används fel metod kan resultatet bli att verket skadas på ett sätt som gör att det inte kan återställas. Därför ska alltid Statens konstråd kontaktas innan man vidtar några åtgärder.