Redovisning och värdering

Värdering och redovisning av statlig konst i balansräkning

Om en myndighet saknar uppgifter om de ekonomiska värdena på sitt innehav av statlig konst, bör myndigheten låta värdera konstverken och registrera värdena i Konstdatabasen. Syftet med värderingen är att förebygga stölder genom till exempel säkrare montering eller omplacering av konstverk.

Statens konstråd kan ge rekommendation på förordnade värderings- och besiktningsmän av konst och antikviteter.

Konstverk från Statens konstråd som är inköpta från och med 1 januari 2003 och med anskaffningsvärde på 20 000 kronor eller mer ska från och med 2003 redovisas som en kulturtillgång i den mottagande myndighetens balansräkning (BR). Statens konstråd, för sin del, bokar bort det bokförda värdet från sin redovisning. Därmed finns tillgången fortfarande kvar inom staten, men med skillnaden att tillgången byter myndighet.

Inköpsår för konstverk från Statens konstråd framgår av det externa registreringsnumret, exempel ”SK0311-012″ visar att konstverket är inköpt som konstverk nr 12 i november 2003. Observera att konstverk med ”SK nummer” som börjar med hela årsnummer, exempel ”SK2003-001″ inte ska tas upp i balansräkningen. Dessa konstverk är returer från myndigheter till Statens konstråd och innefattas inte av redovisningskraven.

Balansposter som använts är ”Materiella tillgångar” (S-kod: S1210) och ”Statskapital” (S-kod: S2012).