Förluster och stölder

Konsten som finns placerad runt om på landets statliga myndigheter och i anslutning till statliga eller före detta statligt ägda fastigheter representerar ett betydande kulturhistoriskt värde. Det är därför viktigt att säkerställa att konstverken inte går förlorade genom stöld, slarv eller ovarsam hantering.

Förluster och stölder

Vid uppenbar stöld av konst som tillhör staten ska myndighetens konstansvarige utan dröjsmål anmäla händelsen till Polisen. Därefter ska myndigheten skicka en kopia på polisanmälan till Statens konstråd. Myndigheten ska även samråda med Statens konstråd om eventuella andra åtgärder, som till exempel information till lokal press.