Inventera konsten

För att kunna vårda den statliga inköpta eller byggnadsanknutna konsten på rätt sätt är det viktigt att regelbundet inventera den. Principerna för inventering skiljer sig åt när det gäller inköpta och byggnadsanknutna verk, men syftet med arbetet är i bägge fallen att skaffa en överblick över konstverkens status så att det lättare går att planera vilka åtgärder som behöver vidtas för att konsten ska bevaras i gott skick.

 

Grundinventering och registrering

FÖRSTA GÅNGEN
Med grundinventering menas första gången ett konstverk inventeras, fotograferas och registreras i Konstdatabasen av myndigheten. Genom grundinventeringen dokumenterar myndigheten konstverken och deras aktuella placeringar i lokalerna. Dessutom skaffar sig myndigheten nödvändig kunskap om konstverkens värden för att kunna hantera risker för skador, förluster och stölder.

Årlig inventering och rapportering

EFTER GRUNDINVENTERING
Myndigheterna ska årligen inventera sitt konstinnehav och rapportera eventuella skador, förluster och stölder till Statens konstråd. Varje år under perioden juni-augusti skickar Statens konstråd instruktioner för den årliga inventeringen och rapporteringen till konstansvariga på Sveriges statliga myndigheter.

Grundinventering av byggnadsanknuten konst

Grundinventera och fotografera konstverken som dokumentationsunderlag vid framtida konservering och för att kunna eftersöka och identifiera saknade och stulna konstverk.

Konstdatabasen

Konstdatabasen drivs av ArtSafe North AB i samarbete med Statens konstråd. Statliga myndigheter ska använda Konstdatabasen för att registrera uppgifter om sitt konstinnehav och konstverkens aktuella placering.

Skyltar

Statens konstråd levererar skyltar till konstverk som placeras på myndigheten i samband med genomförande av konstansökningar. Läs mer om skyltar och upphovsrätt