Lämna tillbaka konst

Den statliga konsten är att betrakta som alla medborgares egendom. Vill en myndighet inte längre ha kvar de konstverk som finns placerade i lokalerna ska de därför återlämnas till Statens konstråd. Undantaget är så kallad byggnadsanknutna konstverk, som är fastighetsägarens egendom.


För statlig inköpt konst

Återlämnande av konst

Om en myndighet inte längre vill ha kvar ett konstverk, ska konstverket återlämnas till Statens konstråd. Detta gäller såväl konstverk som är inköpta av myndigheten på eget anslag, konstverk som är skänkta till myndigheten eller konstverk som är inköpta och placerade på myndigheten av Statens konstråd.

Myndigheter kan ansöka om återlämnande av konstverk till Statens konstråd, som behandlar ansökningarna vid sex beslutsmöten per år. Läs mer

När ett konstverk ska återlämnas

Det första steget för att återlämna konstverk är att kontakta den som är konstansvarig på er myndighet. Konstansvarig har det övergripande ansvaret och överblick av myndighetens innehav och behöver därför alltid informeras när det sker förändringar. Läs mer om hur ett konstverk ska återlämnas

Konst från andra

Statens konstråd har tillsyn av alla konstverk som en myndighet har köpt in eller fått i gåva. Det finns därför inte någon skillnad i hanteringen om konstverket har kommit till er via Statens konstråd eller på annat sätt. Vill ni inte längre ha kvar dessa konstverk ska de återlämnas till Statens konstråd.

Med undantag av konstverk som är inlånade från andra institutioner med tillsynsansvar, t.ex. inlån från Moderna Museet, Nationalmuseum, kommunala museer eller kommuner.