Utställning i Södra Möckeln i Älmhult

Konstnärerna Caroline Mårtensson och Jonas Liveröd har skapat två tillfälliga konstverk speciellt för utvecklingsområdet Södra Möckeln i Älmhult. Verken ställs ut under sommaren 2020 med start 3 juni.

När:
Allemansmonumentet: 3 juni–31 augusti med eventuell förlängning någon vecka in i september 2020,
Fältnoteringar, stjärnsikt: 3 juni–17 juni 2020,
Almdungen vid den stora sjön – en konstnärlig utredning av Södra Möckeln: 3 juni–15 juli 2020 (obs på Älmhults bibliotek)

Om konstverken:

Caroline Mårtensson
Almdungen vid den stora sjön – en konstnärlig utredning av Södra Möckeln
Caroline Mårtenssons utredning innehåller två spår, det ena följer mänsklig påverkan över tid, med start vid sjösänkningen av Möckeln i slutet av 1850-talet, medan det andra spåret lyfter sköra värden kopplade till platsen. Utredningen presenteras som en kartmapp, ett fysiskt objekt.

Fältnoteringar, stjärnsikt
Caroline Mårtenssons konstnärliga utredning får sitt avslut i ett tillfälligt konstverk med titeln Fältnoteringar, stjärnsikt. Håll uppsikt efter vita band – dessa markerar platser för konstnärlig gestaltning.

Jonas Liveröd
Allemansmonumentet
Jonas Liveröd kommer att experimentera direkt på platsen, med andra ord skapa en skiss skala 1:1, speciellt för området Södra Möckeln. Med sitt verk vill Jonas Liveröd skapa ett verk som är både komplext, vilt och utmanande men samtidigt kan användas och vara välkomnande och generöst i sin utformning. Verket är en hyllning till det gemensamma, därav titeln.

Konstprojektet är ett pilotprojekt där Älmhults kommun samverkar med konstnärer i ett tidigt utredningsskede av Södra Möckeln, som är ett prioriterat grönområde. Med projektet vill kommunen undersöka hur man kan arbeta med konstnärlig kompetens i den fysiska planeringsprocessen för att långsiktigt stärka kommunens livs- och boendemiljöer. Ett annat syfte är att undersöka hur konstnärlig metod kan användas för att upptäcka och tillvarata hitintills osynliga värden. Projektet sker inom ramen för det nationella projektet Kunskapsnav offentlig konst och är ett samarbete mellan Statens Konstråd och Älmhults kommun.