En vägg med ett konstverk som sträcker sig längs med hela väggen.

Temporaritet och offentlig konst

Välkommen till ett samtal om de frågor som uppstår när den offentliga konsten förflyttas och utvidgas, när tidsramarna för offentlig konst omförhandlas och kategorier som permanent och temporärt hamnar i ett nytt ljus.

Det pågår ett skifte i hur vi ser på den offentliga konstens förmåga att verka över tid. Traditionellt förknippas offentlig konst ofta med begrepp som varaktighet och permanens. Det gäller såväl i konstverkens ämne som i deras uttryck. Idag ser vi istället allt fler tillfälliga konstprojekt i stadsrummet. Vad beror detta skifte på? Hör det samman med en förändrad syn på konstens roll i samhället? Eller beror det på en ny syn på förhållandet mellan konstverk och betraktare? Finns det fortfarande behov av att tänka i termer av minne, permanens och långa tidslinjer, eller är den tiden förbi?

Program
Kl 14.00–14.10 Introduktion
Rebecka Katz Thor, redaktör fördjupning på Statens konstråd och Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap, Södertörns högskola.

Kl 14.10–14.20 Tillfälliga lösningar permanenta problem
Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap, Södertörns högskola, introducerar dagens tematik i en diskussion om vilka värden vi tillskriver begreppet ”temporär” och ”permanent” i en tid där tillfälliga lösningar ersätter långsiktiga lösningar. Har vi äntligen kommit ifrån de stora berättelsernas hegemoni?

Kl 14.20–14.30 Naturen klottrar och kött läser
Kajsa Dahlberg, konstnär, presenterar sin konstnärliga praktik i relation till en sorts post-humanistisk och ny-materialistiskt feministisk offentlighet.

Kl 14.30–14.40 Evigheten, flyktigheten och den konstnärliga resiliensen – en saga i tre delar
Dan Karlholm, professor och ämnessamordnare i konstvetenskap, Södertörns högskola, beskriver hur det gamla kravet på permanens har genomgått en omvandling i vår tid till förmån för det temporära och korta. Nu kommer nya utmaningar igen med behovet av mer långsiktiga och flexibla lösningar under Antropocen.

Kl 14.40–14.50 2070 – ett osäkert löfte om kulturell offentlighet i avfolkningsbygd
Carl-Oscar Sjögren, konstnärlig ledare och grundare av The non existent center, Ställbergs gruva, frågar hur arbetet med offentliga verk kan skapa kunskap om en kommun som befaras vara utraderad 2070. Och hur förhåller sig offentlig permanens till nedmonteringen av välfärdsresurser som skolor, folketshus och kulturella mötesplatser, om den offentliga konsten stödjer en god livsmiljö genom konstnärlig gestaltning?

Kl 14.50–15.10 Fikapaus

Kl 15.10–15.20 3,7 hektar symbioser, historier, temporaliteter och relationer
Malin Arnell och Åsa Elzén, konstnärer, delar med sig av arbetet med sitt pågående projekt Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap. Projektet är kopplat till Fogelstadgruppen, som bland annat drev Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad mellan åren 1925 och 1954.

Kl 15.20–15.30 Trygghetens konst: om ljuskonst i Göteborgs tunnlar
Oscar Svanelid, doktorand i konstvetenskap, Södertörns högskola, analyserar några av de ljuskonstverk som skapades under Göteborgs kommuns satsning Trygg, vacker stad (2005–2018). Hur förhåller sig dessa verk till dygnets mörka timmar som en tid av otrygghet, men även till politikens vision om framtidens smarta och upplysta stad?

Kl 15.30–15.40 Vájaldibme, en vandring i konsten
Katarina Pirak Sikku, konstnär, presenterar sitt arbete med den offentliga utsmyckningen Vájaldibme – vandring, som också gör det samiska urfolket synligt på Mittuniversitetets campus i Östersund.

Kl 15.40–15.50 Konstnär; publiken är inte den du är – eller är den det?
Charlotte Bydler, lektor i konstvetenskap, Södertörns högskola, lyfter fram hur urfolk och minoriteter kliver in på konstscenen, som konstnärer och publik, samtidigt som högre konstnärliga utbildningar förblir oförändrade. Kräver inte en ‘offentlig konst’ breddad rekrytering till konstutbildningar samt snabbare omsättning av verk?

Kl 15.50–16.00 Paus

Kl 16.00–17.00 Paneldiskussion, moderatorer Håkan Nilsson och Rebecka Katz Thor.

Medverkande:
Malin Arnell och Åsa Elzén, konstnärer
Kajsa Dahlberg, konstnär
Carl-Oscar Sjögren, konstnärlig ledare och grundare av The non existent center, Ställbergs gruva
Katarina Pirak Sikku, konstnär
Dan Karlholm, professor och ämnessamordnare i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Oscar Svanelid, doktorand, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Charlotte Bydler, lektor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Rebecka Katz Thor, redaktör fördjupning, Statens konstråd

Temporaritet och offentlig konst är ett samarrangemang mellan Statens konstråd och Södertörns högskola. Symposiet är det andra publika programmet i samarbetet mellan Statens konstråds och Södertörns högskola, som går under namnet Omförhandlingar: den offentliga konstens roll efter millennieskiftet (2019–2020). Samarbetet drivs inom ramen för regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst och kommer dels utmynna i symposier och seminarier, dels vetenskapliga artiklar utgivna på Södertörn University Press.

Anmälan

Fri entré, begränsat antal platser. Anmäl dig senast 2 december till kunskapsnav@statenskonstrad.se