Blanketter

På respektive blankett finns instruktioner för hur du fyller i dem.

Skriv ut varje sida i blanketten på ett eget papper, undvik dubbelsidig utskrift, för att förenkla registrering och arkivering.

Skicka ifylld blankett till:

Statens konstråd
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm

 

Begäran om hävt ansvar för statlig konst

Statens konstråd fattar beslut om transport av de konstverk som ska återlämnas på våra tilldelningsmöten som hålls sex gånger om året. Transportören kontaktar därefter sökande myndighet för att bestämma datum för hämtning. Kostnaden för transport samt eventuell mellanlagring hos transportören faktureras sökande myndighet.
Beslut om hävt ansvar för de återlämnade konstverken meddelas myndigheten per brev efter att konstverken har inkommit till Statens konstråds lager och inventerats.

OBS! Med blanketten ska det även finnas en lista över vilka verk begäran gäller. Excel-lista skrivas ut från Konstdatabasen.

För frågor, kontakta samlingsregistrator.

Begäran om överfört förvaltningsansvar för statlig konst

Blanketten används av statliga myndigheter för att meddela Statens konstråd att förvaltningsansvaret för statligt ägd konst ska överföras till en ny statlig myndighet.
Överfört förvaltningsansvar för statlig konst kan till exempel vara aktuellt när en myndighet avvecklas och uppgår i en annan statlig myndighet, eller när en myndighet övertar lokaler med statlig konst av en annan myndighet.
Beslut om överfört vård- och förvaltningsansvar fattas normalt inom 4–6 veckor.

För frågor, kontakta administrativ chef.


Myndighetens beslut om konstansvarig

Beslut om konstansvarig

Blanketten används av statliga myndigheter för att redovisa beslut om konstansvarig till Statens konstråd. Konstansvarig har huvudansvar för organisation och genomförande av myndighetens inventering, registrering och rapportering av statlig konst till Statens konstråd, i enlighet med ”Förordning (1990:195) om vård av statens konst”.
Mer om att vara konstansvarig för en myndighet

Grundinventering och registrering i Konstdatabasen

Varje myndighet ska grundinventera och digitalfotografera sitt innehav av statlig konst. När inventeringen är genomförd ska uppgifterna och de digitala bilderna på konstverken registreras i Konstdatabasen.