Utlysning till konstaktörer – Lokala konstprojekt

Statens konstråd har fått i uppdrag att skapa ett nav för kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. En viktig del av uppdraget är att driva utvecklingsprojekt för att inspirera utvecklingen av området offentlig konst och sprida exempel på konstens betydelse för en god livsmiljö.

För att utveckla intressanta pilotprojekt med olika inriktning gör Statens konstråd flera utlysningar. Utlysningen Lokala konstprojekt riktar sig till konstorganisationer, konsthallar, konstnärer och oberoende curatorer som kan söka för att genomföra lokalt förankrade konstprojekt.

Övriga utlysningar riktar sig till kommunala aktörer som antingen vill arbeta med offentlig konst för första gången, eller som vill utveckla nya arbetsformer med fokus på konst i planering och stadsutveckling.

Utlysningen Lokala konstprojekt vänder sig alltså till konstaktörer och vill ta till vara de idéer som finns i hela Sverige, om att genomföra lokalt förankrade projekt som använder konstnärliga metoder. Projekten kan ha tillfällig eller mer permanent karaktär, vara processbaserade eller leda till ett konkret resultat.

De projekt som väljs ut kommer att erbjudas möjlighet att ingå i nätverk som utbyter erfarenheter och erbjuds rådgivning och fördjupning.

Ett urval av lärdomarna och resultaten från projekten kommer att förmedlas genom Statens konstråds kunskapsnav för att inspirera andra aktörer.

Vem/vilka kan söka?
Utlysningen Lokala konstprojekt vänder sig till konstorganisationer som verkar på ideell grund, konsthallar med offentligt uppdrag, konstnärer och oberoende curatorer, som vill genomföra lokalt förankrade tillfälliga eller permanenta projekt.

Projektet skall på något sätt genomföras eller tillgängliggöras offentligt.

Nätverk
De sökande som önskar kan delta i nätverksträffar (mellan tre och fem stycken). Tanken är att skapa forum för erfarenhetsutbyte och möjlighet att fördjupa sig i olika frågor om produktion, kommunikation och curatoriellt arbete. Innehåll och ort bestäms utifrån den medverkandes behov och önskemål.

Kostnader för resor och uppehälle för den/de från projektet som ska delta i dessa nätverksträffar ska inkluderas i budget.

Slutredovisning
Efter avslutat projekt ska en rapport lämnas in som summerar erfarenheter och lärdomar av konstprojektet. Delar av rapporten kan publiceras på Statens konstråds kunskapsnav för offentlig konst.

Statens konstråds urvalskriterier
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • Konstnärlig kvalitet
  • Lokal förankring
  • Nyskapande metod
  • Genomförbarhet

Bedömningen kommer att se till variation i uttryck och ta hänsyn till Statens konstråds uppdrag att verka med god geografisk spridning över hela landet.

Finansiering
Statens konstråd kommer att hel- eller delfinansiera projekten.
För permanenta konstprojekt förutsätts någon form av samverkan såväl avseende finansiering som arbetsinsatser och/eller ansvarstagande. Hur denna kommer att se ut bestäms av varje projekts specifika förutsättningar.

Ansökningstiden för denna utlysning har gått ut. Mer info kommer att följa på Statens konstråds hemsida framöver. 

Läs mer om Kunskapsnav offentlig konst här

Kontakt och frågor:

Ansök senast 20 maj

Ansökningstiden för denna utlysning har gått ut. Mer info kommer att följa på Statens konstråds hemsida framöver.

Svar på ansökan ges i juni 2018.

Projekten ska starta under 2018 och avslutas senast 2020.