Skador byggnadsanknuten konst

Byggnadsanknutna konstverk är ofta utsatta för hårt slitage. Smuts, klimatpåverkan och människors påverkan på ofta ömtåliga material är de vanligaste orsakerna.

Hur skador ska åtgärdas beror på konstverkets teknik och material. Används fel metod kan resultatet bli att verket skadas på ett sätt som gör att det inte kan återställas. Därför ska alltid Statens konstråd kontaktas innan man vidtar några åtgärder.

Flyttbara inventarier och maskiner som exempelvis städutrustning kan också orsaka skador på byggnadsanknutna konstverk. Fastighetsägaren bör därför se till att regelbundet inspektera sina lokaler för att säkerställa att exempelvis rullvagnar, återvinningsbehållare och städmaskiner inte är placerade så att de skadar konstverken. Vid behov kan även skyddsanordningar som påkörningsskydd eller skyddsglas monteras framför konstverken.
Uppenbara stölder av byggnadsanknutna konstverk är sällsynta eftersom de ofta är stora och väl integrerade i sina miljöer. Dessutom är de i många fall välkända, vilket gör deras värde på den illegala konstmarknaden lågt. En kategori konstverk som dock ligger i riskzonen är skulpturer av brons, där själva metallvärdet attraherar kriminella.
Konstaterar fastighetsägaren att ett byggnadsanknutet konstverk uppenbarligen stulits ska polisanmälan göras, och Statens konstråd kontaktas utan dröjsmål.