Regeringsuppdraget "Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer"

Framtidens offentliga miljöer stod i fokus i regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”, som pågick 2010–2013. Uppdraget var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.

I 13 projekt samarbetade konstnärer, formgivare, antikvarier och arkitekter med bland andra planerare och ingenjörer för att utveckla nya idéer och lösningar för skolmiljöer, resecentrum, bostadsområden, stadsmiljöer, sjukhusområden och parkmiljöer. De kompletterade varandra och skapade synergieffekter och fördjupad kvalitet.

Platsen – dess historia, förutsättningar och funktion – var utgångspunkt för projekten. Det gäller både den fysiska platsen och det sociala rummet. Att stärka arkitektur, konst, kulturhistoria och medborgardialoger i planering och byggande var självklara aspekter som genomsyrade arbetet.

Några erfarenheter och lärdomar från uppdraget

    Nya synsätt på gestaltning av människors gemensamma livsmiljö behövs för att främja kvalitet.

    För att bidra till hållbar stadsutveckling måste offentliga miljöer betraktas i ett brett perspektiv.

    Olika kompetenser kompletterar varandra och skapar synergieffekter som fördjupar offentliga miljöers kvaliteter.

    Samverkan kan inledningsvis ta tid men ökar förutsättningarna för ett gott resultat och kan ge tidsvinster i slutet.

    Planinstrument enligt PBL behöver stärkas vad gäller gestaltningsfrågorna.

    Metoder för processer och dialog kring gestaltning i planering och byggande behöver utvecklas.

   Involvera medborgarna och deras kunskap, behov och önskemål om sin livsmiljö.

   Vara medveten om att konstnärer i dialog med andra yrkesgrupper kan öppna upp för nya lösningar.

Källa: Utdrag ur boken “Konsten att gestalta offentliga miljöer”, 2013

13 projekt

Under fyra års tid fick 13 pilotprojekt från olika delar av landet stöd, som en del av regeringsuppdraget. Projekten valdes ut för att representera olika situationer i planerings-, projekterings- och byggskeden, i såväl små som stora projekt. De engagerade kommuner, privata fastighetsägare och konsultföretag, och arkitekter, konstnärer, antikvarier, ingenjörer, planerare, designers och byggprojektledare. Även boende och andra medborgargrupper – inte minst barn och ungdomar – hade viktiga roller genom att de använde de platser som ingick i samverkansprojekten.

> Ta del av våra projekt inom stadsutveckling.

Boken ”Konsten att gestalta offentliga miljöer”
Boken Konsten att gestalta offentliga miljöer handlar om uppdragets teman: samverkan, gestaltning och offentliga miljöer. Den berättar om de 13 projekten där nya idéer och lösningar prövades för att gestalta olika slags offentliga miljöer i olika delar av Sverige. Fem fördjupningstexter ger olika perspektiv på offentliga miljöer, samverkan, gestaltning, medborgardialoger och internationella exempel.

> ”Konsten att gestalta offentliga miljöer – Samverkan i tanke och handling” (pdf, 17 MB)

Forskarrapporten ”Att verka tillsammans”
Rapporten Att verka tillsammans är ett resultat av följeforskningen Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utförde 2011–13 i samband med regeringsuppdraget. Rapporten ger konkreta exempel på erfarenheter från de 13 projekten inom uppdraget.

> ”Att verka tillsammans – erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer” (pdf, 3.8 MB)

Läs mer om stadsutveckling