Redovisning av statlig konst och värderingar

Konstverk som är inköpta Statens konstråd från och med 1 januari 2003 och med anskaffningsvärde på 20 000 kronor eller mer ska redovisas som kulturtillgång i den mottagande myndighetens balansräkning (BR).

När Statens konstråd placerar sådana konstverk meddelas myndigheten vilka konstverk som ska tas upp i redovisningen. Regeln innebär också att Statens konstråd, för sin del, bokar bort det bokförda värdet från sin redovisning när myndigheten har övertagit ansvaret för konstverket. Därmed finns tillgången fortfarande kvar inom staten, men med skillnaden att tillgången byter myndighet.

Omvänt gäller att om en myndighet återlämnar konstverk till Statens konstråd, som är upptagna i myndighetens redovisning i enlighet med ovan nämnda regel, ska myndigheten boka bort värdet medan Statens konstråd ska redovisa det i sin balansräkning. Även i dessa fall meddelar Statens konstråd myndigheten vilka konstverk som ska bokas bort.

Balansposter som använts är ”Materiella tillgångar” (S-kod: S1210) och ”Statskapital” (S-kod: S2012).

Bra att tänka på!

• Inköpsår för konstverk från Statens konstråd framgår av det externa registreringsnumret. Exempel ”SK0311-012″ visar att konstverket är inköpt som konstverk nr 12 i november 2003. Observera att konstverk med ”SK nummer” som börjar med hela årsnummer, exempel ”SK2003-001″ inte ska tas upp i balansräkningen. Dessa konstverk är returer från myndigheter till Statens konstråd och innefattas inte av detta redovisningskrav.

Värderingar av konstverk ger myndigheter nödvändig kunskap om sitt konstinnehav för att kunna prioritera skade- och stöldförebyggande åtgärder. Om en myndighet saknar aktuella uppgifter om de ekonomiska värdena på sitt innehav av statlig konst, bör myndigheten låta värdera konstverken och registrera värdena i Konstdatabasen.

Bra att tänka på!

• Statens konstråd kan ge rekommendation på förordnade värderings- och besiktningsmän av konst och antikviteter.
• Värderingar kan göras selektivt av måleri, skulptur etc. eller av konstverk i särskilt utsatta lokaler.
• Värderingar bör göras med tio- till femtonårsintervaller för att ge en rättvisande bild.