På vilka sätt blir resultatet relevant?

Här berättar vi några aspekter varför arbetet är viktigt.

Invånarinflytande gör utformningen relevant för fler
Inom regeringsuppdraget Äga rum utvecklar Statens konstråd i deluppdraget Konst händer nya metoder för invånarinflytande med fokus på det lokala civilsamhället. Konstprojekten sker på initiativ av och i samarbete med lokala organisationer och nätverk. Vi ser att detta på ett väsentligt sätt stärker kompetensen i arbetet på plats och bidrar till samverkan lokalt mellan civilsamhället, boende, kommuner och fastighetsbolag. Projekten bidrar också till utbyte mellan olika grupper, unga och gamla som på sikt kommer att bidra till nytänkande kring utformning av nya mötesplatser och konstverk i våra gemensamma miljöer. Ett arbete vars lärdomar kommer att kunna tillämpas vid såväl renovering som nybyggnation av bostadsområden under de kommande årens investeringar.

Utvecklingen i linje med samhällsförändringar
Vårt arbete med metodutveckling inom permanent konst tangerar också stadsutveckling eftersom pilotprojekten är storskaliga projekt som löper över lång tid och kräver samverkan mellan olika aktörer. Ämnen som lyfts fram i projekten är högst relevanta för utvecklingen av vårt samhälle. De berör allt från medskapande och rätten till det offentliga rummet till metodutveckling.

De konstnärliga uttrycken har utvidgats och innefattar idag också tillfälliga uttryck som performance, installationer och fullskaletest. Utvecklingen gynnar också de permanenta uttrycken som stimuleras och tar sig nya former. Innergårdar, lekplatser, fasader, gångstråk och parker är exempel på platser och byggnader som med framgång kan gestaltas konstnärligt och bidra till stora värden för boende och andra.

Nya metoder för samverkan stärker den fysiska gestaltningen
Åren 2010–2014 genomförde Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Arkitekturmuseet och Boverket regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. I tretton utvecklingsprojekt i plan- och byggskeden verkade myndigheterna gemensamt och i samverkan med ett stort antal icke-statliga offentliga och privata aktörer för att utveckla och stärka en helhetssyn i planering och byggande av offentliga miljöer. Uppdraget gav en rad mycket värdefulla lärdomar kring dels gestaltning och dels samverkan. I projekten utvecklades nya processer och metoder för att få olika yrkesgrupper – arkitekter, konstnärer, planerare, ingenjörer, antikvarier med flera – att väga samman sina olika perspektiv och integrera dessa med invånares behov och kunskap. Uppdraget synliggjorde att gestaltning handlar lika mycket om konst och arkitektur som om platsers kulturhistoriska och sociala kvaliteter.

Vad blir det?