OFFENTLIG KONST FÖR ALLT VIKTIGARE SAMTAL

Ett år till har gått. Statens konstråd firar 80 år och offentlig konst har blivit än mer viktig för samtalen om det gemensamma i samhället. Det kan handla om att skapa debatt, bygga gemenskaper eller spegla samhällsförändringar. Vi ställde några frågor till direktör Magdalena Malm om arbetet det senaste året.

Var ligger fokus just nu?
– De senaste åren har Statens konstråd utvecklat verksamheten med nya format som tillfälliga projekt och stadsutveckling. Det betyder att vi kan röra oss friare mellan de olika formaten. I regeringsuppdraget Konst händer blir det tydligt. Ett arbete kan inledas med ett tillfälligt projekt för att undersöka platsens förutsättningar eller skapa engagemang, och sedan utvecklas till ett permanent konstverk eller tas vidare i en stadsbyggnadsprocess.

Kan du nämna något annat aktuellt projekt, där de nya formaten blir synliga?
– Ja, ett annat utbyte är arbetet med Västlänken i Göteborg där vi tillsammans med Trafikverket genomför den internationella tävlingen Västlänken: Kronotopia. Konstnärer kommer in redan innan ritningarna är färdiga. De får påverka utformningen av tre nya underjordiska stationer och fjorton nya broar vid infarten till Göteborg som ska vara klara först 2026. Det betyder att de kan vara med och utforma hela situationer istället för att göra tillägg på slutet.

Vad händer när konstnärliga processer möter stadsutveckling?
– Den unika möjligheten som den offentliga konsten har är att vara specifik i relation till en plats eller en situation. Konstnärer utgår från en kontext och skapar verk och processer i relation till den. Det är ett förhållningssätt som har många likheter med arkitekters och planerares arbete med att utveckla nya områden i staden. Den stora skillnaden är att konstnären roll är mer fri. Det betyder att konstnärer kan tillföra nya perspektiv, skapa utrymme för ett mer prövande förhållningssätt och kombinera gestaltning med sociala perspektiv.

Vilken betydelse har det för att uppnå en hållbar stad?
– I de projekten vi arbetat med ser vi att konstnärerna har en ovanlig förmåga att se existerande värden som vi andra missar. Den allmänna debatten har till exempel gjort att det i många miljonprogramsområden blivit svårare att se de värden som finns där. Konstnärer hittar sätt att involvera invånarna så att de på riktigt är delaktiga i lokala utvecklingsprocesser. Det skapar ett förtroende som sedan lever kvar i området. Men också själva gestaltningen är betydelsefull för den sociala hållbarheten. Att de som bor i ett område upplever att det finns en omtanke, att deras plats är viktig och att konstnären har förstått själva platsen. Betydelsen av att förstå platser och människor specifikt glöms ofta bort i större planprocesser.

På vilka sätt lyfts dialogen med invånare fram?
– Projekten i regeringsuppdraget Konst händer ska uttryckligen ske på initiativ av och i samarbete med civilsamhället. Vi har därför tagit fram en ny metod för detta arbete. Den utgår från den grundförutsättning vi alltid har, att arbeta specifikt utifrån en situation. I det här fallet formuleras platsen eller situationen av civilsamhället. Tematiken arbetas fram i en fördjupad dialog som sedan leder till att en specifik konstnär bjuds in. På så sätt kan vi få fram de frågor som människor i ett område har och arbeta med konstnärer med utgångspunkt i det. Det är ett sätt att skapa kvalitet – att på djupet förstå en lokal situation, att analysera vilket konstnärskap som bäst kan relatera till den och att sedan i samarbete gå in i produktion.

Vilken roll har den offentliga konsten idag?
– I den situation vi just nu befinner oss i, med filterbubblor och åsiktkorridorer erbjuder konsten i de offentliga rummen en gemensam arena, en plats för samtal och diskussion i människors vardag. Idag söker sig många konstnärer självmant till de gemensamma rummen eftersom frågorna om det gemensamma är så akuta. Det kan handla om att spegla samhällsförändringar, skapa debatt, bygga gemenskaper eller att kliva in i konkreta projekt som skapar verklig förändring.

Hur kan offentlig konst bidra till samhällsutvecklingen?
– I ett samhälle med hårt tryck på produktion har konsten en viktig uppgift i att påminna oss om vår mänsklighet, att vi själva och även andra människor är sårbara. Konsten kan tillföra en poesi som är radikal för hur vi ser på världen och oss själva. Den offentliga konsten är enormt viktig just nu. Fortfarande sitter den tyvärr ofta fast i administrativa system, och organisationer för offentlig konst har sällan en konstnärlig ledning. Min förhoppning för de närmaste åren är att vi ska se hur organisationerna för offentlig konst befrias från sina begränsningar och på riktigt kan bli de plattformar som samhället just nu desperat behöver.