Nytt regeringsuppdrag – utveckla miljonprogramsområden

23 oktober 2014

Regeringen vill att Statens konstråd ska arbeta fram praktiska exempel på hur miljonprogrammen kan berikas konstnärligt, tillsammans med lokala organisationer och civilsamhället. Projekten ska präglas av medborgarinflytande. Förslaget i budgetpropositionen gör det möjlighet att ta till vara viktiga erfarenheter och stärka miljön för de boende.

Regeringen presenterar i budgetpropositionen förslag om att under 2015–2018 tillföra totalt 230 miljoner kronor till kulturverksamhet i miljonprogramsområden och till konstnärlig gestaltning av områdenas boendemiljöer. Statens konstråd får i uppdrag att på initiativ av och tillsammans med lokala organisationer i det civila samhället arbeta fram praktiska exempel på hur miljonprogrammets olika miljöer kan berikas konstnärligt. De konstnärliga projekt som utförs ska präglas av ett starkt medborgarinflytande. Centralt för satsningen är att den ska utgå från de boendes behov och önskemål.

– Det här är en mycket intressant satsning. Konst ger nya perspektiv, uttrycker drömmar och kan skapa nya verkligheter. Vi arbetar med konst i de offentliga rummen, på platser där människor bor och rör sig. Nu kan vi tillsammans med lokala initiativ presentera fantastiska konstverk som också engagerar de som lever nära dem, kommenterar Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd.

Statens konstråd har omfattande erfarenheter av att arbeta både i miljonprogramsområden och andra boendemiljöer. Projekten är ofta präglade av medborgardialog. En viktig erfarenhet är att den konstnärliga processen i sig kan skapa avgörande länkar mellan medborgare och samhällsutvecklare.

– Miljonprogrammen beskrivs så ofta som så problematiska att det kan leda till att de värden som redan finns där glöms bort vid renoveringar. Konstnärer har en särskild förmåga att tillsammans med de boende både se och utveckla det som är unikt för området, fortsätter Magdalena Malm.

EXEMPEL PÅ PÅGÅENDE PROJEKT
Statens konstråd arbetar redan idag med flera projekt som engagerar boende i miljonprogramsområden. Ett aktuellt exempel är samarbetet med konstnären Marinella Senatore. Senatore är intresserad av ”self empowerment”, eller egenmakt. De boende får lära sig verktyg som att filma och skriva manus för att nå ut med sina egna berättelser, utan att vara beroende av medias eller andras initiativ eller kanaler. I Statens konstråds projekt kommer konstnären samarbeta med lokala organisationer och civilsamhälle i Husby, Rosengård och Sjöbo. Resultatet blir filmproduktioner som de boende själva skapat.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE PROJEKT
Statens konstråds satsningar i boendemiljöer och miljonprogram har de senaste åren ofta byggt på en social process som involverar medborgarna. I Hallonbergen och Ör i Sundbybergs kommun kunde Statens konstråd och konstnären Kerstin Bergendal både öka medborgarnas inflytande på stadens utveckling och bidra med viktiga perspektiv inför planeringen av stadsmiljön. Genom konstprojektet ”PARK LEK” samlades hundratals personers egna erfarenheter, behov och drömmar in som grund för utformningen av stadsrummet. I projektet medverkade också Sundbybergs stad, Marabouparken och stadsarkitekten Karin Milles samt boende i området, med flera.

I bostadsområdet Badhusberget i Lysekils kommun fick invånarna tillsammans diskutera sina behov och idéer vilket gjorde att projektet inte bara resulterade i en ny gårdsmiljö utan också i en ny gemenskap och stolthet i området. I projektet medverkade Lysekilsbostäder med bland andra projektledare Kiki Eldh, studenter från Arkitekturutbildningen på Chalmers tekniska högskola, arkitekten Hans Grönlund och konstnären Katarina Vallbo och boende i området, med flera.

Under 1997–2009 genomförde Statens konstråd flera satsningar i miljonprogramsområden, bland andra På plats i Fridhem av konstnären Astrid Göransson i Karlshamn. Fler aktuella exempel finns i publikationen ”Konsten att gestalta offentliga miljöer – Samverkan i tanke och handling”.

INTERNATIONELLT – CREATIVE TIME SUMMIT: STOCKHOLM
Statens konstråd arbetar också internationellt med frågor i gränslandet mellan konst och samhällsutveckling. 14–15 november samlas 40 inbjudna internationella konstnärer, politiker, aktivister och curatorer i Stockholm, bland andra Albaniens premiärminister. Tillsammans med en publik på 500 personer från hela världen diskuterar de brännande frågor som migration, nationalism, och övervakning. I samarbete med Creative Time arrangerar Statens konstråd det första Creative Time Summit någonsin utanför New York.

Mer om regeringsförslaget i budgetpropositionen, utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid, sidan 35.

Mer om Statens konstråd

Hashtag: #bp15 #budget2015

Toppbild – Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd, foto: Guowei Yang.