Kvarteret Valnötsträdet – gestaltningsprogram i planskede för kulturhistoriskt känslig stadsmiljö

Tema: Gestaltningsprogram – Kulturhistorisk mark
Resultat: Riktlinjer för gestaltning av utemiljö
Period: november 2010 – juni 2013

Kvarteret Valnötsträdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna. Inför försäljning av området valde Kalmar kommun att ta fram ett gestaltningsprogram där samarbetet mellan landskapsarkitekter, konstnär och arkeologer var i fokus. Det blev en arbetsform som på olika sätt kunde ta hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

Kvarteret Valnötsträdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna från 1200-talet. I anslutning till kvarteret finns flera kulturhistoriska platser som är klassade som riksintresse för kulturmiljövården. Kulturhistoriska värden har en central plats inom stadsutvecklingen i Kalmar då dessa värden stärker staden som ett besöksområde med internationell attraktionskraft. År 2008 planerade Kalmar kommun att sälja området till en privat fastighetsägare. Då uppstod frågan om hur förändringarna skulle kunna genomföras med hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och förtätade atmosfär.

Interdisciplinär process stärkte arbetet
Kalmar kommun beslutade att, inom ramen för planprocessen, starta ett gestaltningsprogram som vägledning i framtida bygglovsprocesser och som stöd för projektering och förvaltning.
Ambitionen var att i arbetsgruppen skapa en interdisciplinär process mellan landskapsarkitektur, konst och arkeologi för att stärka arbetet med både gestaltningsprogrammet och kommunens planarbete. Arkeologernas utgrävningar blev ett underlag för arkitekter och konstnär i arbetet att levandegöra dolda skikt i kvarteret. Deras förslag till gestaltningsprogrammet kom i hög grad att bli ett gemensamt verk.

Resultat
Samhällsbyggnadsnämnden godkände i april 2013 gestaltningsprogrammet som vägledande dokument och i september antogs detaljplanen för andra etappen.

> Läs mer om projektet i sin helhet och även fördjupning om processen och resultatet här.

Om kvarteret Valnötsträdet

Aktörer:
Kalmar kommun
Statens konstråd
Nyréns Arkitektkontor
Riksantikvarieämbetet, UV Syd
Riksantikvarieämbetet, UV Öst
Kalmar Länsmuseum

Konstnär:
Päivi Ernkvist

Kompetenser:
Projektledare
Planhandläggare
Konstnär
Praktikant
Landskapsarkitekt
Markingenjör
Arkeolog
Stadsarkitekt
Grafisk formgivare