Konstnärliga processer ger resultat

Den konstnärliga processen kan vara en viktig aspekt i arbetet med att skapa inkluderande miljöer. Konstnärer inom offentlig konst arbetar ofta på ett sätt som liknar de processer som lyfts fram inom stadsutveckling.

Konstnärer är experter på att undersöka sammanhang, identifiera frågeställningar och omsätta dem till praktik. De inleder en dialog med invånare, samverkar med olika aktörer och arbetar med själva gestaltningsfrågan.

Men det finns en stor skillnad mellan konstnärens och andra yrkesgruppers roller i stadsutvecklingsprocesser. Andra arbetar på uppdrag vilket medför vissa gränser, medan konstnärer värnar konstnärliga friheten, även när de är betalda av en uppdragsgivare. Konstnärer kan därför lättare tillföra alternativa perspektiv och öka utrymmet för innovativa lösningar i processen, även för andra. Det konstnärliga arbetssättet tillför möjligheter som annars ofta förbises och som kan stärka såväl process som resultat i stadsutveckling.

När konstnärlig kompetens kommer in redan i planfasen garanterar den också långsiktiga konstnärliga värden. Konstnärerna bidrar ibland till den fysiska gestaltningen i större skala och ibland till den sociala struktur som möjliggör förändring. De bidrar till att skapa integrerade gestaltningar och därmed bättre gemensamma miljöer.