Invånarinflytande bidrar till hållbara miljöer


Dialoger och samarbeten med civilsamhället i planering och byggande stärker långsiktig hållbarhet vid gestaltning av människors boende- och livsmiljöer. Idag ställs det högre krav på dialog och inflytande när samhället förtätar i områden där människor redan bor.

Många konstnärer har de senaste åren engagerat sig för att stärka invånarperspektiven och skapat processer för att invånarnas röster ska kunna påverka utveckling och kvalitet i plan- och byggprocesser. Samtidigt får de ”medborgardialoger” som genomförs enligt lag ofta kritik för att inte erbjuda tillräckligt utvecklade former för samråd med boende och andra. De konstnärliga metoderna kan både skapa lokalt engagemang och synliggöra frågor och kvaliteter i området som andra undersökningsformer missar. De ger möjligheter till utrymme för att lokala perspektiv och människors specifika kunskaper om platsen vägs in.

Pilotprojekt visar på möjligheterna
Vi ser till exempel inom satsningen Konst händer och andra konstprojekt hur civilsamhället kan stärkas, komma till tals och hur kontakter kan byggas mellan civilsamhälle, kommun och fastighetsbolag. Vi har också kunnat se hur grupper inom civilsamhället intar nya roller som aktörer för aktivt invånarinflytande och hur olika generationer eller geografiska områden kopplas samman. I flera projekt har den konstnärliga processen bidragit till att synliggöra motsättningar mellan aktörer med olika intressen kring utvecklingen av den byggda miljön.

Varför konst i stadsutveckling?