Grundvillkor för permanent konst

Öppenhet
Från fastighetsägarens sida krävs en öppenhet för att låta en utvald konstnär utforma ett verk med utgångspunkt i platsen och situationen utan att veta på förhand exakt hur slutprodukten kommer att se ut. Fastighetsägaren är dock med under processens gång och deltar i valet av konstnär och godkännande av skissen.

Fastighetsägaren ska också ta emot och förvalta verket efter att det har färdigställts.

Resurser
Statens Konstråds expertgrupp måste bedöma att det finns konstnärliga förutsättningar att ta fram ett permanent verk för den specifika platsen och verksamheten. Gruppen gör också en prioritering av ekonomiska resurser där platsens grad av offentlighet spelar in, liksom hur många människor verket kommer att kunna nå.