Gestaltningsprogrammet för Akademiska sjukhuset

Funktion
Gestaltningsprogrammet skulle konceptuellt och konkret utgöra ett stöd för Landstinget i Uppsala län i alla frågor kring gestaltning i planering och projektering av förändringar inom sjukhusområdet. Genom att identifiera exempelvis sambanden med den omgivande staden, människors möjligheter att träffas och röra sig i området, skyltning, byggnaders identitet samt entréers synlighet skulle programmet övergripande ge vägledning och stöd i framtida ny- och ombyggnadsprojekt.
Detta berörde bland andra byggprojektledare, arkitekter, tekniska konsulter och konstnärer som anlitas, men även beslutsfattare och andra som har betydelse för den slutliga utformningen.

Ledord
Estetiskt utgick gestaltningsprogrammet från ledorden ”vackert”, ”funktionellt” och ”hållbart”. Principerna fungerade som vägledning för hur Landstingsservice ska ta hänsyn till byggnaders och platsers placering, form, skala, kulör och material vid ny- och ombyggnation. En grund för projektet var analysen av områdets kulturhistoria, som kan indelas i fyra arkitektoniska epoker: Solitärsjukhuset, Paviljongsjukhuset, Sjukhusstaden och Blocksjukhuset.
Upplandsmuseet medverkade till att synliggöra sjukhusets utvecklingslinje, som blev en grund att utgå från i arbetet med gestaltningsprogrammet.

Innehåll
• I gestaltningsprogrammet beskrevs sjukhusområdets yttre miljö i text och bild. Fruktbara förhållningssätt och inriktningar för kommande förändringar och omvandlingar visas konkret.
• På Akademiska sjukhusets område fanns ett stort antal konstnärliga gestaltningar. Genom att en konstnär var delaktig i arbetsgruppen synliggjodes sjukhusets rika samling av konst och dess betydelse för personalens, patienternas och besökarnas upplevelse av sjukhuset. En inventering av samtliga befintliga konstverk gjordes och riktlinjer drogs upp för hur dessa ska hanteras i framtida fastighetsutveckling.
• Programmet beskrev hur samverkan mellan konstenheten på Kultur i länet och Landstingsservice kan fungera. På så sätt ökar möjligheterna att föra in konstnärer i programskeden och skapa en nära samverkan med arkitekter och projektledare.
• I programmet finns också separata platsanalyser för bebyggelsestruktur och trafik, bebyggelseutvecklingen ur ett kulturhistoriskt perspektiv samt för befintlig konst. Dessa

”Konsten att gestalta offentliga miljöer” Version 3 • 15 december 2016
utarbetades av experterna och presenterades i samverkansgruppen, vid öppet hus och i andra sammanhang. De var viktiga när gestaltningsprinciperna utarbetades.
• Landstingsservice satte som ambition att kontinuerligt utveckla programmet och komplettera det med bilagor som kunde komma att bli aktuella, exempelvis belysnings- och skyltprogram.

Implementering
Förankringen av gestaltningsprogrammet skedde stegvis under projektets gång hos alla parter som direkt eller indirekt berörs av planering och byggande på området. Under gåturer, workshopar och informationstillfällen gjordes programmets mål och syften tydliga för alla parter. För att alla som ansvarar för att planera, bygga och förvalta ska kunna implementera programmet genomfördes även två utbildningstillfällen med landstingets byggprojektledare och fastighetsförvaltare. Sammanlagt deltog ett fyrtiotal personer. Deltagarna fick tillsammans med expertgruppen en heldagsutbildning i programmets innehåll och diskuterade utifrån sina erfarenheter hur det praktiskt skulle implementeras.
Genom att frågan om framtida gestaltning av sjukhusområdet förankrades på ledningsnivå fick den stort genomslag i både landstingets politiska ledning och dess förvaltningsorganisation, men också i Akademiska sjukhusets organisation, hos kommunen och universitetet.
I Handbok för projektledning inom Landstingsservice – den manual som ska följas i samtliga projekt – skrevs hänvisningar till gestaltningsprogrammet in.