Gestaltning av hela områden skapar viktiga värden

En offentlig miljö utformad från ett helhetsperspektiv där gestaltningen sker i relation till platsen, sociala och kulturhistoriska värden. Det är några avgörande faktorer i stadsutvecklingsprocesser som vi ser att konstnärer kan bidra med.

Inom den offentliga konsten har det under de senaste åren skett en stark utveckling såväl i Sverige som internationellt. En av de viktigaste utvecklingslinjerna är att gestaltning inte bara ses som utformning av ett fysiskt konstverk utan som en process där till exempel den fysiska platsen, invånarna och de sociala relationerna integreras. Begreppet gestaltning i relation till begreppen gemensamma miljöer och livsmiljöer bör därför definieras utifrån ett helhetsperspektiv som omfattar arkitektur, form och design samt platsers kulturhistoriska, konstnärliga och sociala perspektiv.

Konstnärer i stadsutvecklingsprocesser kan bidra genom sin särskilda kompetens till att se nya lösningar, skapa dialoger mellan olika grupper och i samverkan med andra yrkesgrupper gestalta hela områden. Gestaltning som utgår från platsen och kontexten leder till unika platser och en mångfald av gemensamma rum. Konst i det offentliga rummet kan tillföra specifika lösningar oavsett om det är ett fristående objekt, ett platsintegrerat verk eller tar ett annat uttryck.