Byggnadsanknuten konst

Statens konstråd är tillsynsmyndighet över statliga myndigheter och organ som äger och förvaltar fastigheter med byggnadsanknuten statlig konst. Tillsynsverksamheten verkar för att den offentliga konsten ska vårdas professionellt som kulturarv. Den byggnadsanknutna konsten från 1900-talet utgör värdefulla delar av det moderna samhällets kulturmiljöer.

Under 1900-talet har Statens konstråd beställt omkring 1600 offentliga byggnadsanknutna konstverk. Knappt hälften av dessa ägs i nuläget av statliga myndigheter och fastighetsbolag eller andra statliga organ. Övriga byggnadsanknutna verk har ingått i statliga fastighetsförsäljningar och ägs idag av andra offentliga och privata aktörer än staten.

Byggnadsanknuten konst är en vedertagen fackterm för konst som utgör fast tillbehör till fastigheter och den används därför inom tillsynsverksamheten. I Statens konstråds myndighetsinstruktion benämns byggnadsanknuten konst även med termen fast anbringad konst och i Statens konstråds projektverksamhet används också termen permanenta projekt.

Förutom att förebygga och åtgärda skador, förluster och stölder bidrar tillsynsverksamheten till kunskapsutveckling inom området offentlig konst som kulturarv. Genom rådgivning, forskning och programverksamhet främjar vi i samverkan med offentliga och privata aktörer en långsiktigt god utveckling av vård av byggnadsanknuten konst i moderna kulturmiljöer.

Grundinventering av byggnadsanknuten konst Ombyggnader och försäljningar av fastigheter

Checklista för vård av byggnadsanknuten konst

Byggnadsanknutna konstverk utgör värdefulla delar av samhällets moderna kulturmiljöer. Både Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd beskriver på sina webbsidor regelverk och riktlinjer för hantering av offentlig konst som kulturarv.