Vikten av att bevara konst lyftes i inventeringsprojekt

Idag ägs många tidigare statliga offentliga byggnader och miljöer av privata fastighetsägare och förvaltningen är utlagd på entreprenad. Stora förändringar i äganderätten till den offentliga konsten har skett sedan Kungl. Byggnadsstyrelsen avvecklades 1993. Det är fastighetsägarna som äger, vårdar och förvaltar den byggnadsanknutna konsten. De spelar därmed, i samverkan med aktörer inom offentlig konst och kulturmiljöområdet, en mycket viktig roll i det långsiktiga bevarandet av dessa konstverk.

Inventeringsprojekt av byggnadsanknuten konst
Mot bakgrund av dessa ägarförändringar genomförde Statens konstråd under 2006–2008 inventeringsprojektet Fastighetsägarnas vård och underhåll av byggnadsanknuten konst. Projektet omfattade drygt 1500 byggnadsanknutna konstverk beställda av Statens konstråd mellan åren 1937–2005 och riktades till samtliga fastighetsägare som då ägde de fastigheter för vilka konstverken ursprungligen beställdes.

Öka kunskapen hos fastighetsägarna
Det övergripande syftet med inventeringen var dels att utreda vilka som var ägare till de fastigheter som konstverken ursprungligen var beställda för och dels konstverkens skick och status. Projektet ledde till ökad kunskap bland fastighetsägare om deras ansvar och skyldigheter gällande skador, ombyggnader och andra viktiga aspekter. Inventeringsprojektet resulterade även i rapporten Fastighetsägarnas vård och underhåll av byggnadsanknuten konst, som trots att det har gått flera år sedan projektet genomfördes fortfarande utgör en viktig dokumentation över den byggnadsanknutna konsten beställd av Statens konstråd.

> Läs rapporten Fastighetsägarnas vård och underhåll av byggnadsanknuten konst

Konst och kulturarv