Att curatera permanent konst

I arbetet med permanent konst utgår den konstnärliga processen från den specifika situationen. Processen skiljer sig från att arbeta med exempelvis galleriutställningar, där den konstnärliga idén kommer först och utställningsrummet är en mer neutral plats.

Pedagogisk uppgift
Curatorns roll är att introducera samtidskonstens olika uttryck för fastighetsägare, verksamhetsrepresentanter och arkitekter som inte alltid är insatta i ämnet. Det är ett viktigt pedagogiskt arbete som sedan ligger till grund för curatorns uppgift att skapa en god dialog. För att projektet ska kunna genomföras måste alla parter känna förtroende och respekt för varandras sakkunskaper och behov.

Blandad publik
En annan aspekt av permanent konst är att verket ska vända sig till en stor och blandad publik. Man kan säga att överenskommelsen mellan verk och publik blir mer öppen när man vänder sig till personer som inte aktivt har sökt upp konsten, utan möter den i sitt dagliga liv. Offentlig konst blir ofta uppmärksammad av privatpersoner som hör av sig till Statens konstråd med synpunkter.

Konstnärlig höjd
En av curators viktigaste uppgifter är att garantera den konstnärliga kvaliteten i verket. Detta gäller både i fråga om urval av konstnärer och i processen. I gemensamma miljöer finns många yttre aspekter att ta hänsyn till. Curatorn har en viktig roll i att hålla i den konstnärliga visionen i verket och se till att samspelet mellan konstverk och plats blir intressant.

Samtidskonst med bredd
I curatorns arbete ingår även att spegla samtidskonsten i hela dess bredd.  Det innebär att vi anlitar konstnärer med olika uttryck, i olika åldrar och från olika delar av landet. Vi arbetar också med konstnärer som är väletablerade, men som ännu inte gjort något permanent konstverk.

Säkert och hållbart
Sist men inte minst är säkerhet och hållbarhet viktiga aspekter. Permanent konst bör vara så oömt att det klarar av att beröras, stötas till eller utsättas för väder och vind. Då verket ska vara en del av människors vardagsmiljö får det inte heller skapa risk för skador, som vassa kanter, ojämnheter i marken eller bestå av tunga delar som kan falla.