App levandegör utomhuskonsten i Sundbyberg

Sommaren 2020 kan du ta del av Syndbybergs offentliga verk via appen Kulturspåret. Den lotsar dig runt bland verken och ger dig rolig information samt aktiviteter som till exempel ett konstquiz. Syftet är att synliggöra konsten för sina invånare.

Sundbybergs stad växer så det knakar och staden förtätas. Kommunen tillämpar enprocentsregeln och ser nu en möjlighet att förnya och förhöja upplevelsen samt stärka kunskapen om kommunens offentliga konst. Projektet syftar till att ta ett helhetsgrepp på all befintlig offentlig konst i staden för att aktivera, förmedla och synliggöra den för sina invånare.

Tanken är att lyfta fram konsten på ett lekfullt sätt via en app med rolig information om verken och aktiviteter som t ex ett konstquiz, guider och tydliga skyltar. I dag finns cirka 30 offentliga verk. Målgruppen är bred och kommunen vill genom detta projekt bland andra nå yngre, seniorer, personer med begränsad kunskap i svenska språket och dem med en synnedsättning. Målsättningen är att lansera appen Kulturspåret sommaren 2020. Kommunen vill även utveckla en mall för hur framtida offentlig konst ska tas om hand på liknande sätt.

Tre utlysningar – 40 samarbeten

Våren 2018 gjorde Statens konstråd tre utlysningar inom uppdraget: Första gången – steget vidare, Lokala konstprojekt och Konst i stadsutveckling. Kommuner, organisationer och fria konstaktörer ansökte om stöd och samarbete kring kunskapsutveckling. Utlysningarna resulterade i över 40 samarbeten som nu pågår i hela landet.