Skador och förluster

Om konst som tillhör staten blir stulen eller utsatt för slitage eller skador finns olika vägar att gå. Här finns information om hur myndigheter och fastighetsägare som förvaltar offentlig konst går till väga vid stöld, förlust, skador och slitage.

Förlust av statlig inköpt konst

Vid uppenbar stöld av konst som tillhör staten ska myndighetens konstansvarige utan dröjsmål anmäla händelsen till Polisen. Därefter ska myndigheten skicka en kopia på polisanmälan till Statens konstråd. Myndigheten ska även samråda med Statens konstråd om eventuella andra åtgärder, som till exempel information till lokal press. Om ett konstverk saknas, till exempel vid myndighetens årliga inventering, ska konstverket efterlysas internt på myndigheten. Använd informationen och bilden som finns registrerad i Konstdatabasen och gör efterlysningen till berörda anställda på myndigheten (till exempel via e-post eller myndighetens intranät). Om inte orsaken till förlusten kan fastställas inom en månad ska en förlustanmälan göras till Polisen och kopia på polisanmälan skickas till Statens konstråd.

 1. Registrera händelsen i Konstdatabasen (datum och kryssruta)
 2. Vid stöld: gör en polisanmälan.
 3. Vid förlust: efterlys konstverket inom myndigheten och gör polisanmälan om det inte hittas inom en månad
 4. Kontakta omgående Statens konstråd för samråd.

Skador på statlig inköpt konst

Den statliga konsten som finns placerad i myndighetens lokaler och i anslutning till statliga eller före detta statliga byggnader är avsevärt mer utsatt för slitage än konstverk som visas i så kallade kontrollerade miljöer (som museer och konsthallar). Ett löpande, förebyggande arbete för att undvika skador och förluster är viktigt, men om olyckan är framme finns bra rutiner för hur problemet ska hanteras.

 1. Vid upptäckt av skador eller slitage på konstverk ska myndighetens konstansvarige omgående samråda med Statens konstråd om lämpliga åtgärder.
 2. Myndigheten ansvarar därefter för att åtgärda och bekosta konservering eller reparation av skadan på ett fackmässigt sätt. Myndigheten får inte utföra sådana åtgärder utan att samråd först har skett med Statens konstråd.
 3. Om en myndighet beslutar att inte reparera ett skadat konstverk ska myndigheten omedelbart anmäla detta till Statens konstråd.

Förlust av byggnadsanknuten konst

Uppenbara stölder av byggnadsanknutna konstverk är sällsynta eftersom de ofta är stora och väl integrerade i sina miljöer. Dessutom är de i många fall välkända, vilket gör deras värde på den illegala konstmarknaden lågt. Konstverk som ligger i riskzonen för stöld är skulpturer av brons, där själva metallvärdet attraherar kriminella.

 1. Gör en polisanmälan om fastighetsägaren säkert kan konstatera att ett byggnadsanknutet konstverk uppenbarligen stulits.
 2. Kontakta därefter Statens konstråd utan dröjsmål.

Skador på byggnadsanknuten konst

På grund av smuts, klimat och människors påverkan utsätts byggnadsanknutna konstverk för hårt slitage. Hur det ska åtgärdas beror på konstverkets teknik och material och verket kan skadas på ett sätt som gör att det inte kan återställas,Flyttbara inventarier och maskiner som exempelvis städutrustning kan orsaka skador på byggnadsanknutna konstverk. Fastighetsägaren bör därför se till att regelbundet inspektera sina lokaler för att säkerställa att exempelvis rullvagnar, återvinningsbehållare och städmaskiner inte är placerade så att de skadar konstverken. Vid behov kan även skyddsanordningar som påkörningsskydd eller skyddsglas monteras framför konstverken.

 1. Kontakta alltid Statens konstråd innan åtgärder vidtas.
 2. Fastighetsägaren bör inspektera sina lokaler regelbundet och anpassa efter konsten.