Beth Laurin Note Box, 2015

Så jobbar vi med jämställdhet vid inköp

Jämställdhet har sedan länge varit en framträdande kvalitet i Statens konstråds verksamhetsgrenar. Detta perspektiv har fått större tyngd i verksamheten i och med regeringens satsning på jämställdhetsintegrering av statlig myndigheters verksamheter 2016-2018.

Statens konstråd medverkade i satsningen, och tog under 2015 fram en plan för uppdraget.

Planen innebär att inköpen av konst ska göras även med beaktande av jämställdhetsaspekter och s.k.  intersektionella perspektiv (maktrelationer baserade på andra faktorer än enbart kön; det kan exempelvis handla om klass, etnicitet och sexuell läggning).

En särskild målsättning under 2018 var att förstärka Konstrådets samling genom inköp av verk av kvinnliga – inte minst äldre – konstnärer, som saknar eller har sporadisk representation. Samtidigt följer vi upp sammansättningen av konstnärer och verk i våra kollektioner utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 2018 påbörjades ett projekt för att konservera äldre verk av kvinnliga textilkonstnärer i vår samling.

Läs mer om regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering